[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
            มุ่งจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของแต่ละพื้นที่  รวมทั้งส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพ  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความสามารถ  เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและทักษะที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพที่สร้างรสรายได้ได้จริง  และการพัฒนาสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ต่อไป

เข้าชม : 840
 
 
กศน.ตำบลธรรมศาลา
กศน.อำเภอเมืองนครปฐม
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม
ที่ตั้ง  หมู่ 7 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0811993459
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี