[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ประวัติกศน.ตำบลตาก้อง

 

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลตาก้องได้จัดตั้งขึ้นในปี 2541 โดยใช้ศาลาของวัดตาก้องเป็นสถานที่พบกลุ่มของนักศึกษา 3 ระดับ คือระดับประถมศึกษา           ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภายใต้การควบคุมดูแลของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองนครปฐม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพระครูสาราพิวัฒน์ (เจ้าอาวาสวัดตาก้อง) ต่อมานายกิตจา ฉิ่งทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาก้องได้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา จึงให้การสนับสนุนอนุเคราะห์ให้ใช้ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลตาก้อง ในการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2561) โดยให้ความสำคัญกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเท่าเทียบกับการศึกษาในระบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีมติมอบหมายให้สำนักงาน กศน. ปรับบทบาทศูนย์การเรียนชุมชนที่มีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ บุคลากร สื่อวัสดุอุปกรณ์ เป็น กศน. ตำบล เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในชุมชน ซึ่งศูนย์การเรียนชุมชนตำบลตาก้อง มีความพร้อมตรงตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  จึงได้รับพิจารณาคัดเลือกจัดตั้งเป็น กศน.ตำบลตาก้อง กศน.ตำบลแห่งแรกของอำเภอเมืองนครปฐม เมื่อวันที่   14 ธันวาคม 2552 และมีพิธีเปิดในวันที่ 21 ธันวาคม 2552 โดย นายชัยวุฒิ บรรณวัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด

ตลอดระยะเวลากว่าสิบปีที่ กศน. ตำบลตาก้อง ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดกระบวนการเรียนรู้ตามความต้องการและสภาพปัญหาของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในชุมชเข้าชม : 1702
 
 
กศน.ตำบลตาก้อง  
 หมู่ 7 ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  73000
 
โทร 094-494164
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี