[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ประวัติ กศน.ตำบลมาบแค

 

หลักการทํางาน กศน. ตําบล ยึดชุมชนเป็นฐานในการดําเนินงานและการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ต้นทุนของชุมชน เช่น อาคาร สถานที่ แหล่งวิทยาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีมี การประสานเครือข่ายในชุมชนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในชุมชน/สังคม เข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการดําเนินกิจกรรม กศน . ตําบล ทั้งในฐานะผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา บูรณาการกระบวนการเรียนรู้และจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน มีคณะกรรมการ กศน. ตําบล ที่เป็นคนในชุมชน ให้การส่งเสริม สนับสนุน ติดตามดูแลและร่วมประเมินผลการดําเนินงาน กศน. ตําบล กิจกรรมหลักของ กศน. ตําบล ศูนยข้อมูลข่าวสารของชุมชน (Information center) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศระดับชุมชน ให้ครบถ้วน ถูกต้องทันสมัย ศูนย์สร้างโอกาสการเรียยนรู้ (Opportunity Center) ประสานความร่วมมือ ในแนวราบกับภาคีเครือข่าย เชื่อมโยงรูปแบบการ ให้บริการของหน่วยงานภาคี เครือข่าย กับ กศน. ตําบล ศูนย์การเรียนชุมชน (Learning Center) ออกแบบกิจกรรม/โปรแกรมการศึกษาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ศูนย์ชุมมชน (Community Center) จัดและส่งเสริมให้กศน. ตำบลเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชนเช่น เวทีชาวบ้าน สภากาแฟ สถานที่พบปะเสวนา  ที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลาดนัดอาชีพ กิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม เวทีประชาธิปไตย กีฬา ฯลฯ โดยครูกศน.ตําบล เป็นผู้ดําเนินการจัดให้กิจกรรมเหล่านี้ขึ้น เป็นการทํางานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้ามาร่วมกันทํางานเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 

ซึ่งปัจจุบัน กศน.ตำลบมาบแค ได้จัดตั้งขึ้น ณ วัดพะเนียง โดยความอนุเคราะห์ จากพระครูพิศาล สาธุวัฒน์ หลวงพ่อทองคำ จารุโภ เจ้าอาวาสวัดพะเนียงแตก จ.นครปฐม ส่งเสริมและสนับสนุนสถานที่จัดตั้ง กศน.ตำบลมาบแคในปัจจุบัน ยึดชุมชนเป็นฐานในการดําเนินงานและการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ต้นทุนของชุมชน เช่น อาคาร สถานที่ แหล่งวิทยาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีมี การประสานเครือข่ายในชุมชนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในชุมชน/สังคม เข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการดําเนินกิจกรรม กศน . ตําบล ทั้งในฐานะผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา บูรณาการกระบวนการเรียนรู้และจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน มีคณะกรรมการ กศน. ตําบล ที่เป็นคนในชุมชน ให้การส่งเสริม สนับสนุน ติดตามดูแลและร่วมประเมินผลการดําเนินงาน กศน. ตําบล
เข้าชม : 1630
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 140 หมู่ 7 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  73140
  

โทรสาร 034-306191 , 034-306191
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี