[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
         การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน

   การจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบายและความต้องการของประชาชนในการพัฒนาสังคมและชุมชน  บูรณาการเนื้อหาต่าง ๆ  ให้ความรู้และฝึกทักษะตามความต้องการของชุมชน        โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  เน้นการจัดเวทีชาวบ้าน       การจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนการจัดการความรู้ในชุมชน  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชน

     การมุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวการจัด
การศึกษา    เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบรูณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม  การประชุมสัมมนา  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ  การเรียนทางไกล  และรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  และบริบทของชุมชนแต่ละพื้นที่โดยเน้น
การสร้างจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตย  ความเป็นพลเมืองดี
การส่งเสิรมบทบาทสตรี    การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  การบริหารกองทุน  การสร้างความมั่งคงทางอาหาร   การอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การบริหารจัดการน้ำ และการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และหลักสูตรเชิงบูรณาการเพื่กการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

         พัฒนาระบบคลังหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่่องให้ได้มาตรฐาน  และสะดวกต่อการใช้งานเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องของ
สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายเข้าชม : 751
 
 
กศน.ตำบลดอนยายหอม
 หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  73000

โทรสาร 087-1053779 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี