[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ใบงานและใบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

ให้นักศึกษาไปศึกษาใบงานและใบความรู้จากหนังสือเรียนสาระความรู้พื้นฐาน รายวิชา คณิตศาสตร์
พค  31001  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551

 

                                              ใบงานวิชา ทักษะการขยายอาชีพ  อช 31002 

ใบงานที่ 1

          ให้ผู้เรียนวิเคราะห์การประกอบอาชีพของตนเอง หรือสัมภาษณ์ภูมิปัญญาในชุมชน ว่าได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหรือไม่ โดยวิเคราะห์ให้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ


ใบงานที่  2

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1.  ทุนที่มีอยู่ในชุมชนมีหลายด้าน  มีอะไรบ้าง

2.  จงอธิบายการวิเคราะห์โดยใช้   SWOT  มาพอเข้าใจ

3.  การวางแผนมีความสำคัญอย่างไรบ้าง

4.  หลักสำคัญของการวางแผน  มีอะไรบ้าง

5.  จงอธิบาย  คำว่า  การจัดการความเสี่ยงมาพอเข้าใจ

6.  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง มีอะไรบ้าง

7.  ประเภทของความเสี่ยง  มีอะไรบ้าง

ใบงานที่  3

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1.  การจัดการการผลิตหรือการบริการ  มีหน้าที่หลักคืออะไร

2.  คุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือสินค้า  คืออะไร

3.  ปัจจัยที่ผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์  คืออะไร

4.  นวัตกรรม  หมายถึงอะไร  และมีขั้นตอนอะไรบ้าง

5.  เทคโนโลยีมี  2  ประเภท  อะไรบ้าง

6.  การจัดทำแผนปฏิบัติการในการผลิต  ผู้ประกอบการต้องเตรียมสิ่งใดบ้าง

ใบงานที่  4

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1.  การทำบัญชี  หมายถึงอะไร

2.  บัญชีธุรกิจมีกี่ประเภท  มีอะไรบ้าง

3.  ให้ผู้เรียนทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวัน  จำนวน  2  วัน 

บัญชีรายรับรายจ่ายระหว่างวันที่...........................................ถึง...........................................

สมุดบัญชีเงินสด

รับ

จ่าย

วัน/เดือน/ปี

รายการ

จำนวนเงิน

วัน/เดือน/ปี

รายการ

จำนวนเงิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่  5 

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1.  สิ่งที่ต้องวิเคราะห์ในแผนปฏิบัติการขยายธุรกิจมีอะไรบ้าง

2.  ความสามารถของกิจการทางด้านการตลาดต้องพิจารณาจากอะไร

3.  การวางแผนมีความสำคัญอย่างไร

4.  หลักสำคัญในการวางแผน  คืออะไร

ใบงานที่  6

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1.  ส่วนประกอบและวิธีการทำโครงการขยายอาชีพมีอะไรบ้าง

2.  การตรวจสอบโครงการ  หมายถึง

3.  การตรวจสอบโครงการมีกี่ประเภท  มีอะไรบ้าง

4.  คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบโครงการ  คือ

 

ใบงานและใบความรู้วิชาสังคมศึกษา

ให้นักศึกษาไปศึกษาใบงานและใบความรู้จากหนังสือเรียนสาระความรู้พื้นฐาน รายวิชา สังคมศึกษา 
สค
  31001  
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
พุทธศักราช 2551

 

 

 

ใบงานสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชา วัสดุศาสตร์3  รายวิชาเลือกบังคับ

                                       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   รหัส พว32034

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2551

 

ใบงานและใบความรู้ รายวิชาลูกเสือ กศน. รหัสวิชา สค32035 เป็นรายวิชาเลือกบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ลูกเสือกับการพัฒนา การลูกเสือไทย การลูกเสือโลก คุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลูกเสือ กศน.กับการพัฒนา ลูกเสือ กศน.กับจิตอาสาและการบริการ การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ทักษะลูกเสือ ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
การปฐมพยาบาล การเดินทางไกล การอยู่ค่ายพักแรมและชีวิตชาวค่าย การฝึกปฏิบัติการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและชีวิตชาวค่าย วิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญใน
การพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละ สร้างความสามัคคี บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาของวิชานี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน กศน.และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเห็นคุณค่าต่อไป

1.ลูกเสือกับการพัฒนา

เรื่องที่ 1 สาระสําคัญของการลูกเสือ

เรื่องที่ 2 ความสําคัญของการลูกเสือกับการพัฒนา

เรื่องที่ 3 ลูกเสือกับการพัฒนาความเป็นพลเมืองดี

เรื่องที่ 4 การสํารวจตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อการพัฒนา

2.การลูกเสือไทย
เรื่องที่ 1 ประวัติการลูกเสือไทย
เรื่องที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณะลูกเสือแห่งชาติ

3.การลูกเสือโลก

เรื่องที่ 1 ประวัติผู้ให้กําเนิดลูกเสือโลก

เรื่องที่ 2 องค์การลูกเสือโลก

เรื่องที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือไทยกับลูกเสือโลก

4.คุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ

เรื่องที่ 1 คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

เรื่องที่ 2 คุณธรรม จริยธรรมจากคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

เรื่องที่ 3 การนําคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือที่ใช้ในชีวิตประจําวัน

เรื่องที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรม จริยธรรมในคําปฏิญาณ

5.วินัย และความมีวินัยเป็นระเบียบเรียบร้อย

เรื่องที่ 1 วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เรื่องที่ 2 ผลกระทบจากการขาดวินัย และขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เรื่องที่ 3 แนวทางการเสริมสร้างวินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เรื่องที่ 4 ระบบหมู่ลูกเสือ

เรื่องที่ 5 การพัฒนาภาวะผู้นํา ผู้ตาม

6.ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนา

เรื่องที่ 1 ลูกเสือ กศน.

เรื่องที่ 2 ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนา

เรื่องที่ 3 บทบาทหน้าที่ของลูกเสือ กศน. ที่มีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม

เรื่องที่ 4 บทบาทหน้าที่ของลูกเสือ กศน. ที่มีต่อสถาบันหลักของชาติ


7.ลูกเสือ กศน. กับจิตอาสา และการบริการ

เรื่องที่ 1 จิตอาสา และการบริการ

เรื่องที่ 2 หลักการของจิตอาสา และการบริการ

เรื่องที่ 3 กิจกรรมจิตอาสา และการให้บริการของลูกเสือ กศน.

เรื่องที่ 4 การปฏิบัติตนในฐานะลูกเสือ กศน. เพื่อเป็นจิตอาสาและการให้บริการ


8.การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

เรื่องที่ 1 โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

เรื่องที่ 2 ลักษณะของโครงการ

เรื่องที่ 3 องค์ประกอบของโครงการ

เรื่องที่ 4 ขั้นตอนการเขียนโครงการ

เรื่องที่ 5 การดําเนินงานตามโครงการ

เรื่องที่ 6 การสรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการเพื่อเสนอต่อที่ประชุม


9.ทักษะลูกเสือ

เรื่องที่ 1 แผนที่ เข็มทิศ

เรื่องที่ 2 วิธีการใช้แผนที่ เข็มทิศ

เรื่องที่ 3 การใช้ Google Map และ Google Earth

เรื่องที่ 4 เงื่อนเชือกและการผูกแน่น


10.ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ

เรื่องที่ 1 ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ

เรื่องที่ 2 หลักการ วิธีการในการเฝ้าระวังเบื้องต้นในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ

เรื่องที่ 3 การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ

เรื่องที่ 4 การปฏิบัติตนตามหลักความปลอดภัย


11.การปฐมพยาบาล

เรื่องที่ 1 การปฐมพยาบาล

เรื่องที่ 2 วิธีการปฐมพยาบาลกรณีต่าง ๆ

เรื่องที่ 3 การวัดสัญญาณชีพและการประเมินเบื้องต้น

เรื่องที่ 4 วิธีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน


12.การเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย

เรื่องที่ 1 การเดินทางไกล

เรื่องที่ 2 การอยู่ค่ายพักแรม

เรื่องที่ 3 ชีวิตชาวค่าย

เรื่องที่ 4 วิธีการจัดการค่ายพักแรม


13.การฝึกปฏิบัติการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมและชีวิตชาวค่าย

เรื่องที่ 1 การวางแผนปฏิบัติกิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและชีวิตชาวค่าย

1) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และอุดมการณ์ลูกเสือ

2) กิจกรรมสร้างค่ายพักแรม

3) กิจกรรมชีวิตชาวค่าย

4) กิจกรรมฝึกทักษะลูกเสือ

5) กิจกรรมกลางแจ้ง

6) กิจกรรมนันทนาการ และชุมนุมรอบกองไฟ

7) กิจกรรมนําเสนอผลการดําเนินงาน ตามโครงการที่ได้ดําเนินการมาก่อนการเข้าค่าย

เรื่องที่ 2 การใช้ชีวิตชาวค่ายร่วมกับผู้อื่นในค่ายพักแรมได้อย่างสนุกสนานและมีความสุขเข้าชม : 411
 
 
กศน.ตำบลดอนยายหอม
 หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  73000

โทรสาร 087-1053779 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี