[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์ดิจิทัลชุมชน

และยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

                 สำนักคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ร่วมกับ กศน. ตำบลทั่วประเทศ        ด้วยการปรับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเดิม และใช้ศูนย์ กศน.ตำบล ทำหน้าที่เป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน โดย กศน. สนับสนุนสถานที่ เครื่องมือ และ บุคลากร เป็นศูนย์รูปแบบใหม่ที่ให้บริการด้านดิจิทัลและข้อมูลข่าวสารเชิงเศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชน วิสาหกิจชุมชนรวมทั้งเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างรัฐและชุมชนตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าาวสาร ชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนและการบริหารประเทศ และได้มีการจัดกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น ความรู้ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) การเปิดร้านค้าออนไลน์ การปรับปรุงสินค้า/บริการ การสื่อสารการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล เป็นต้น ควบคู่กับการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาบนอุปกรณ์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันดิจิทัลและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการประกอบอาชีพ    และการดำรงชีวิต เป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน         

                  ในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องและสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล และเป้าหมายของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่จะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน ให้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนมีบทบาทของการเป็นจุดให้บริการประชาชน เป็นตัวแทนของรัฐในระดับชุมชน (ระดับตำบลหรือหมู่บ้าน) ทำหน้าที่ถ่ายทอดนโยบายรัฐสู่การปฎิบัติ สื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชน แนะนำและส่งเสริมการใช้งานโครงข่ายอินเทอร์เน็ตประชารัฐด้วยอุปกรณ์ดิจิทัลสนับสนุนผู้ประกอบการ ชุมชนให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการซื้อขายสินค้า บริการ ลดภาระค่าใช้จ่าย ประชาสัมพันธ์ชุมชน รวบรวมข้อมูล ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างชุมชนและเป็นศูนย์กลางของชุมชนด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น การจัดการเรียนรู้การรวมตัวของกลุ่มอาชีพ ประชุม รับชมสิ่งรัฐต้องการสื่อถึงประชาชน หรือสิ่งอื่นๆเพื่อส่งเสริมการอยู่รวมกัน เช่น ชมมวย ฟุตบอล ข่าวสาร เพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างพื่งพาอาศัย มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สร้างความปรองดองและภูมิคุ้มกันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งจากฐานรากเพื่อสร้างรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ต่อไป

 

                  การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์ดิจิทัลชุมชน       และยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ดิจิทัลชุมชน
ภายใต้โครงการส่งเสริม    และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้

                  1. การสัมมนาผู้บริหารศูนย์ชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
                  2. การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
                  3. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับชุมชน
                  4. การจัดทำสื่อการเรียนรู้ MOOC ชุมชนเข้าชม : 377
 
 
กศน.ตำบลดอนยายหอม
 หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  73000

โทรสาร 087-1053779 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี