[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ประวัติกศน.ตำบล..

 

กศน.ตำบลนครปฐมได้เปิดบริการให้กับประชาชนในชุมชนตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านนาสร้างเป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ทั้ง ๓ ระดับ คือระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้การควบคุมดูแลของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองนครปฐม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐมเป็นอย่างดี

          ต่อมา ในปี ๒๕๔๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐมในขณะนั้นได้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ และได้อนุญาตให้กศน.มาใช้อาคารหลังเดิมได้  จึงย้ายสถานที่จากโรงเรียนบ้านนาสร้าง มาดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆที่อาคารองค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐมซึ่งอยู่ภายในบริเวณเดียวกันกับโรงเรียนบ้านนาสร้าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนครปฐม ทั้งยังได้ประสานงานกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐม ชุมชนและองค์กรนักศึกษารวมทั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐมและศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองนครปฐมในการจัดทำโครงการร่วมเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการจัดกิจกรรมทางการศึกษานอกระบบ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกรมการศึกษานอกโรงเรียนในการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนให้เป็นแหล่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาที่ทันสมัยและก้าวทันยุคโลกาภิวัฒน์ในด้านการสื่อสารไร้พรมแดน

          ปัจจุบัน กศน.ตำบลนครปฐม ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ นางสาวนิรมล  วีระอมรกุล  ได้ใช้อาคารสำนักงานหลังเดิมขององค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐม เป็นสถานที่พบกลุ่มนักศึกษาทุกระดับโดยมีการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในการใช้สื่ออีเล็คโทรนิคส์ การสอนเสริม การทัศนศึกษาและการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ทั้งของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครปฐม และเครือข่ายที่ขอความร่วมมือมา เพื่อแสดงถึงความมีมนุษยสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์งานของการศึกษานอกระบบให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ทั้งยังได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของศูนย์การเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนรวมทั้งเป็นที่ชื่นชอบของบุคคลที่ผ่านไปมาเข้าชม : 1638
 
 
กศน.ตำบลนครปฐม  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
 หมู่ 2 ตำบลนครปฐม  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  73000
  
โทรสาร 034-306191 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี