[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ประวัติกศน.ตำบลหนองดินแดง
ที่  1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของ กศน.ตำบลหนองดินแดง

               ที่ตั้ง
          ทิศเหนือ           ติดต่อกับ  ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
          ทิศใต้               ติดต่อกับ  ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  ตำบลวังเย็น  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
          ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ  ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

               เนื้อที่
          ตำบลหนองดินแดงมีเนื้อที่ประมาณ  7,030  ไร่  (11.248  ตารางกิโลเมตร)

               ภูมิประเทศ
          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง  สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม  ไม่มีป่าเขา  เหมาะแก่การเกษตร  การประมง  การพาณิชย์  และการบริหาร  มีคลองหนองดินแดง  ซึ่งเป็นคลองส่งน้ำสายหลัก   ไหลจากตำบลโพรงมะเดื่อผ่านตำบลหนองดินแดงไปยังตำบลวังเย็น  ซึ่งประชาชนในตำบลใช้น้ำในคลองนี้เพื่อการเกษตร

               จำนวนหมู่บ้าน
          จำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลหนองดินแดงเต็มทั้งหมู่บ้าน  6  หมู่  ได้แก่
        - หมู่บ้านที่  3   บ้านเหนือ
        - หมู่บ้านที่  4 บ้านใต้
        - หมู่บ้านที่  5 บ้านปากท่อ / บ้านเกาะจาน
        - หมู่บ้านที่  6 บ้านนอก
        - หมู่บ้านที่  7 บ้านอนามัย / บ้านลำสระเกตุ
        - หมู่บ้านที่  8 บ้านบางปลาก่าย

          ท้องถิ่นอื่นในตำบล
        - จำนวนเทศบาล      1 แห่ง  (เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ)
        - จำนวนสุขาภิบาล     - แห่ง

                ประชากร
          ประชากรทั้งสิ้น  4,809  คน  แยกเป็นชาย  2,329  คน  หญิง  2,480  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  427  คน / ตารางกิโลเมตร

   2. สภาพทางเศรษฐกิจ

               อาชีพ
          ประชาชนในเขตตำบลหนองดินแดงส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร  การประมง  การปศุสัตว์  เช่น  ทำนา  ทำสวน  ปลูกผัก  เช่น  ใบกะเพรา  ใบโหรพา  ใบสาระแหน่  ใบแมงลัก  ใบบัวบก  เลี้ยงสุกร  โค  ไก่  รองลงมามีอาชีพรับจ้าง  ซึ่งจะรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมในตำบล  และพื้นที่ใกล้เคียงอีกบางส่วนมีอาชีพรับราชการและค้าขาย

              หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.
        - โรงแรม                              -    แห่ง
        - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                 -    แห่ง
        - โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  6   แห่ง
        - โรงสี                                  -    แห่ง

3. สภาพทางสังคม

               การศึกษา
        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        1   แห่ง
        - โรงเรียนประถมศึกษา     2  แห่ง
        - โรงเรียนมัธยมศึกษา      -   แห่ง
        - โรงเรียนอาชีวศึกษา       1  แห่ง
        - โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง  -  แห่ง
        - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน 1  แห่ง

               สถาบันและองค์กรทางศาสนา
        - วัด / สำนักสงฆ์        2    แห่ง
        - มัสยิด                    -    แห่ง
        - ศาลเจ้า                  -    แห่ง
        - โบสถ์                    -    แห่ง

               สาธารณสุข
        - โรงพยาบาลรัฐขนาด / เตียง             -   แห่ง
        - สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน    1  แห่ง
        - สถานพยาบาลเอกชน                      -  แห่ง
        - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                    -  แห่ง
        - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ     ร้อยละ  100

               ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
        - สถานีตำรวจ  ป้อมตำรวจตำบล      1    แห่ง
        - สถานีดับเพลิง                            -    แห่ง

   4. การบริหารพื้นฐาน

               การคมนาคม
        - เขตตำบลหนองดินแดงอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  4  (ถนนเพชรเกษม)  ประมาณ  0.5  กิโลเมตร  ซึ่งเชื่อมการคมนาคมระหว่างกรุงเทพมหานครผ่านตำบลหนองดินแดงและจังหวัดต่าง ๆ ไปสู่ภาคใต้
        - มีถนนลาดยาง  สร้างโดยกรมโยธาธิการ  เชื่อมต่อจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  4  ผ่านตำบลหนองดินแดงไปยังตำบลสระกะเทียม  ตำบลสวนป่าน  และตำบลวังเย็น  ถนนลาดยางสร้างโดย  รพช.  จากตำบลหนองดินแดงไปยังตำบลวังเย็น

               การโทรคมนาคม
        - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข     -    แห่ง  (มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ  8  แห่ง)
        - สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ         1   แห่ง  (หอกระจายข่าวของ  อบต.)

               การไฟฟ้า
          ประชากรในตำบลหนองดินแดงใช้ไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน

 แหล่งน้ำธรรมชาติ

        - ลำน้ำ  ลำห้วย                1   สาย  (คลองท่าผา – บางแก้ว)
        - บึง  หนอง  และอื่น ๆ       2   แห่ง  (บ่อใหญ่ , หนองอ้อ)

               แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
        - คลองชลประทาน           2   แห่ง
        - บ่อน้ำตื้น                      -   แห่ง
        - บ่อบาดาล                     -   แห่ง
        - หอถังประปา                 16  แห่ง
        - อื่น ๆ ระบุ                      -   แห่ง

               ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
     
       มวลชนจัดตั้ง
        - กลุ่มพัฒนาสตรีประจำตำบล             จำนวน         70  คน
        - ศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน            ทุกหมู่บ้าน
        - กลุ่มแม่บ้านเกษตร                        จำนวน          68  คน
        - ศูนย์กีฬาตำบล                              จำนวน         14  คน
        - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน     หมู่บ้านละ      2   คน
เข้าชม : 1826
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 140 หมู่ 7 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  73000
  

โทรสาร 034-306191
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี