[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

แนวทางการดำเนินงานของ กศน. ตำบล                                   

    กศน.ตำบลจะมีการปรับบทบาทภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและบริบทของพื้นที่ ตลอดจนรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนมากขึ้น ภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน 4 ศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่

    1) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
    เป็นศูนย์กลางการส่งเสริม จัดกระบวนการการเรียนรู้ และหน่วยประสานงานแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในชุมชน ดำเนินงานร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาจักร (กอ.รมน.)

    2) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)
    เพื่อสร้างการเรียรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยเฉพาะสิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยบูรณาการความร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

    3) ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
    ซึ่งบริหารจัดการฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ กศน. และชุมชน เพื่อให้มีความรู้และรับรู้ที่เท่าทันปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคดิจิทัล

    4) ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน
    เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษา โดยยึดชุมชนเป็นฐานในการดำเนินงาน โดย กศน.ตำบลมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก


บทบาทหน้าที่ ครู กศน.ตำบล

บทบาทหน้าที่ของกศน. ตําบล

 

    กศน.ตําบล มีบทบาทสําคัญในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน โดยมีหัวหน้า กศน.ตําบล เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน กศน.ตําบล ดังนี้
๑. บทบาท

 

 

 

ของหัวหน้า กศน. ตําบล
    ๑. การวางแผน
        ๑.๑ จัดทําฐานข้อมูลชุมชน
        ๑.๒ จัดทําแผนพัฒนา กศน. ตําบล
        ๑.๓ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
๒. การจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
    ๒.๑จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ดังนี้
         - การส่งเสริมการรู้หนังสือ
         - การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         - การศึกษาต่อเนื่อง
   ๒.๒จัดและส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
        - ส่งเสริมการอ่าน
        - จัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
        - บริการข่าวสารข้อมูล และสื่อทุกประเภท
        - จัดและส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดประชาชนตําบล ห้องสมุดชุมชน มุมหนังสือบ้าน
๓. บริการการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย
     ๓.๑  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ร่วมกับ (สอศ.)
     ๓.๒  ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ (สคบ.)  
     ๓.๓  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ร่วมกับ (กระทรวงไอซีที)  
     ๓.๔  มุมวิทยาศาสตร์เพื่อชีิวต ร่วมกับ (สสวท.)
     ๓.๕  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับโรงพยาบาล สถานีอนามัย
     ๓.๖  ธนาคารเคลื่อนที่  
     ๓.๗  การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
     ๓.๘  อําเภอเคลื่อนที่ ร่วมกับอําเภอ

 

 เข้าชม : 739
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 140 หมู่ 7 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  73000
  

โทรสาร 034-306191
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี