[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

บทบาทหน้าที่ ของกศน. ตําบล

 

    ศน.ตําบล มีบทบาทสําคัญในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน โดยมีหัวหน้า กศน.ตําบล เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน กศน.ตําบล ดังนี้
๑. บทบาท
หน้าที่

ของหัวหน้า กศน. ตําบล
    ๑. การวางแผน
        ๑.๑ จัดทําฐานข้อมูลชุมชน
        ๑.๒ จัดทําแผนพัฒนา กศน. ตําบล
        ๑.๓ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
๒. การจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
    ๒.๑จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ดังนี้
         - การส่งเสริมการรู้หนังสือ
         - การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         - การศึกษาต่อเนื่อง
   ๒.๒จัดและส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
        - ส่งเสริมการอ่าน
        - จัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
        - บริการข่าวสารข้อมูล และสื่อทุกประเภท
        - จัดและส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดประชาชนตําบล ห้องสมุดชุมชน มุมหนังสือบ้าน
๓. บริการการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย
     ๓.๑  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ร่วมกับ (สอศ.)
     ๓.๒  ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ (สคบ.)  
     ๓.๓  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ร่วมกับ (กระทรวงไอซีที)  
     ๓.๔  มุมวิทยาศาสตร์เพื่อชีิวต ร่วมกับ (สสวท.)
     ๓.๕  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับโรงพยาบาล สถานีอนามัย
     ๓.๖  ธนาคารเคลื่อนที่  
     ๓.๗  การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
     ๓.๘  อําเภอเคลื่อนที่ ร่วมกับอําเภอ

 เข้าชม : 588
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 140 หมู่ 7 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  73000
  

โทรสาร 034-306191 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี