[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 
    

 
๑.บทบาทและภารกิจของ กศน.ตำบลทุ่งขวาง
              กศน.ตำบล มีบทบาทสำคัญในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน โดยมีหัวหน้า กศน.ตำบล เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน กศน.ตำบล ดังนี้
๑. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้า กศน. ตำบล
๑) การวางแผนจัดทำฐานข้อมูลชุมชน  จัดทำแผนพัฒนา กศน. ตำบล และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
๒) การจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
             จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ได้แก่ การส่งเสริมการรู้หนังสือการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ การศึกษาต่อเนื่อง
             จัดและส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ ส่งเสริมการอ่าน จัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ บริการข่าวสารข้อมูล และสื่อที่หลากหลาย จัดและส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดประชาชนตำบล ห้องสมุดชุมชน มุมหนังสือบ้าน
๓) บริการการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย
          - ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ร่วมกับ (สอศ.)
          - ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ (สคบ.)
          - ICT ชุมชน ร่วมกับ (กระทรวงไอซีที)
          - มุมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตร่วมกับ (สสวท.)
          - หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับโรงพยาบาล สถานีอนามัย
          - ธนาคารเคลื่อนที่
          - การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
          -อำเภอเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอ
ศูนย์การเรียนรู้
๔) สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน โดยการประสานขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย องค์กรชุมชนผู้รู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อร่วมเป็นอาสาสมัคร กศน. อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน เป็นต้น
๕) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แผนงาน โครงการ กิจกรรมและผลการดำเนินงานของ กศน. ตำบล ในรูปแบบต่างๆ
๖) รายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามแบบรายงานและระยะเวลาที่กำหนด และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กศน. ตำบล
๒.๑ ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนตำบลพระประโทน
             ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลทุ่งขวางได้ประกาศจัดตั้ง  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม  2545 สถานที่จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนตำบลทุ่งขวาง  เริ่มแรกใช้ส่วนหนึ่งของอาคารเอนกประสงค์  เป็นที่พบกลุ่มทำกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา ศรช.ตำบลทุ่งขวาง ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 ได้ย้าย ศรช.ตำบลทุ่งขวางมาอยู่ ณ อาคารหลังใหม่ ซึ่งเดิมเป็นอาคารศูนย์สาธิตการเกษตรของตำบลทุ่งขวางและด้วยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอกำแพงแสน รวมทั้งคณะกรรมการศูนย์การเรียนชุมชนตำบลทุ่งขวางจึงได้ร่วมมือกันนำงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนตำบลทุ่งขวางให้มีความพร้อมและสะดวกแก่การให้บริการทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  และเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
       ปี 2550 ศรช.ตำบลทุ่งขวาง ได้รับรางวัล ศรช.ดีเด่น และเมื่อปี พ.ศ. 2551  อบต.ทุ่งขวางได้จัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เพิ่มให้อีก 1 หลัง เพื่อใช้ในกิจกรรมของนักศึกษา ศรช.ตำบลทุ่งขวางและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ และในปี 2552 ศรช.ทุ่งขวางได้รับการคัดเลือกประกาศจัดตั้งเป็น กศน.ตำบล และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 โดยมีนายชัยวุฒิ  บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และใช้ชื่อว่า  กศน.ตำบลทุ่งขวาง  ซึ่งได้ดำเนินการมาจนถึงทุกวันนี้
            ตามที่กฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กำหนดให้เป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ กศน.ตำบลต่อไป
๒.๒ ข้อมูล กศน.ตำบลทุ่งขวาง จำนวนนักศึกษา
         การศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   - จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนวัยแรงงาน ๖๐ คน
                   - กิจกรรมปรับพื้นหมวดวิชาหลัก
                   - กิจกรรมสอนเสริม
                   - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
                   - กศน.ตำบลทุ่งขวาง มีนักศึกษา จำนวน   120 คน               
                   - การศึกษาตามอัธยาศัย   ๓๐๐ คน
                    - การศึกษาสายอาชีพ      ๒๐๐ คนเข้าชม : 1611
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกำแพงแสน
 หมู่ 6  ตำบลทุ่งขวาง  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 0-3428-2364   0-3452-039
โทรสาร   0-3428-2364
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี