[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

เนื้อหา : Download
หมวดหมู่ : การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ ม.ต้น
หัวข้อเรื่อง : แผนการสอนระดับ ม.ต้น

อาทิตย์ ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563


ใบความรู้บทเรียนออนไลน์ที่ 1 

รายวิชา ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2 หน่วยกิต (จำนวน 2 ชั่วโมง)

เรื่อง  ความสําคัญและความจําเป็นในการพัฒนาอาชีพ

 

เรื่อง ความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาอาชีพ

ความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนาอาชีพ วิเคราะหลักษณะขอบขายการงานอาชีพ กระบวนการทํางาน การบริหารจัดการของอาชีพตาง ๆ ในชุมชน สังคม ประเทศและภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา เพื่อการพัฒนาอาชีพจากการงานอาชีพ ตาง ๆ

ความสําคัญในการพัฒนาอาชีพ

การพัฒนาอาชีพเปนสิ่งที่สําคัญในวิถีชีวิตและการดํารงชีพในปจจุบันเพราะอาชีพเปนการสราง รายไดเพื่อเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว อาชีพกอใหเกิดผลผลิตและการบริการ ซึ่งสนองตอบตอความ ตองการของผูบริโภค และที่สําคัญ คือ การพัฒนาอาชีพมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศชาติ ความสําคัญจึงเปน      ฟนเฟองในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ชุมชน สงผลถึงความเจริญกาวหนาของประเทศชาติ

ความจําเปนในการพัฒนาอาชีพ

ความจําเปนในการพัฒนาอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา ที่เหมาะสมกับตนเอง วิเคราะหความเปนไปได ตาง ๆ ไดแกการลงทุน การตลาด กระบวนการผลิต การขนสงการบรรจุหีบหอการแปรรูป และผลกระทบ ตอชุมชน และสิ่งแวดลอม ความรูความสามารถของตนเองตอสิ่งที่ตองการพัฒนาการลําดับความสําคัญของ การพัฒนาที่มีความเปนไปไดเพื่อนําขอมูลที่วิเคราะหไวนําไปปรึกษาผูรูการตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพที่ เหมาะสมกับตนเอง โดยวิเคราะหความพรอมของตนเองความตองการของตลาด เทคนิคความรูทักษะใน อาชีพ และความรับผิดชอบตอสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 

 

ใบความรู้บทเรียนออนไลน์ที่ 1 

รายวิชา ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2 หน่วยกิต (จำนวน 1 ชั่วโมง)

เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม

เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม

คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ นับวามีผล        ตอความมั่นคงของอาชีพ ผูขายกับผูซื้อจะตอง มีคุณธรรม จริยธรรมตอกันจึงจะคาขายรวมกันไดเปนเวลานาน      
          คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี

จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติศีลธรรม

คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติที่ดีที่ชอบ ทั้งกายวาจาและใจการประพฤติ ปฏิบัติเปนไปดวยความจริงใจไมแสแสรง เปนไปโดยธรรมชาติของแตละบุคคล

คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองการในการประกอบอาชีพที่คนสวนใหญยอมรับวาเปนความดีไดแก พฤติกรรม ดังนี้คือ

ความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบ หมายถึง ความสํานึกในหนาที่ไมทอกับงาน สามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จยอมรับ    ผลแหงการกระทําจะตองเปนคนที่เอาใจใสรอบคอบในการทํางาน มีความตั้งใจจริง มีพันธะผูกพันในการ จะปฏิบัติหนาที่การงานของผูรวมงานใหเปนไปตามเปาหมายขององคกร เนื่องจากบุคคลตองอยูรวมกัน ทํางานในองคการจําเปนตองปรับลักษณะนิสัยเจตคติของบุคคลเพื่อชวยเปนเครื่องผลักดันใหปฏิบัติงาน ตามระเบียบรูจักเคารพสิทธิของผูอื่น ปฏิบัติงานในหนาที่ที่ตองรับผิดชอบและมีความซื่อสัตยสุจริต คนที่มีความรับผิดชอบ จะทําใหการปฏิบัติงานไปสูเปาหมายที่วางไวและชวยใหการทํางานรวมกันเปนไปดวยความราบรื่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรู้บทเรียนออนไลน์ที่ 1 

รายวิชา ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2 หน่วยกิต (จำนวน 10 ชั่วโมง)

เรื่อง การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในชุมชน สังคม ประเทศ และ ภูมิภาค 5 ทวีป

 

เรื่อง การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในชุมชน สังคม ประเทศ และ ภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเซีย
      ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา

แนวคิด

ทรัพยากรเปนปจจัยที่สําคัญในการประกอบอาชีพทรัพยากรแบงเปน 2 ประเภท ใหญๆ คือ ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรในการประกอบการ

การใชทรัพยากรธรรมชาติตองคํานึงถึงความหมดเปลืองและการใชทรัพยากรทดแทน การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในชุมชน สังคม ประเทศและ ภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเซีย ทวีป ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา

พลังงาน หมายถึงความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งที่อาจใชงานไดโดยการทําให วัตถุหรือธาตุเกิดความเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนรูปแบบไปไดการที่วัตถุเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งไดก็ เพราะมีแรงหรือพลังงานเขาไปกระทําพลังงานหรือความสามารถในการทํางานไดนี้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะใช พลังงาน ซึ่งอยูในรูปของสารอาหารในการดํารงชีวิตโดยตรงแลว สิ่งมีชีวิตยังตองใชพลังงานในรูปแบบ ลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตประจําวันอีกในหลายรูปแบบ เชน ทางดานแสงสวางความรอน ไฟฟา เปนตน

ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจน เราสามารถแยกการใหคําจํากัดความไดดังนี้คือ

สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิต สิ่งไมมีชีวิต เห็นไดดวยตาเปลาและไม สามารถเห็นไดดวยตาเปลา รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยเปนผูสรางขึ้น หรืออาจจะกลาว ไดวา สิ่งแวดลอมจะประกอบดวยทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้นในชวงเวลาหนึ่งเพื่อ สนองความตองการของมนุษยนั่นเอง

สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ไดแกบรรยากาศ น้ำ ดิน แรธาตุและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูบน โลก(พืชและสัตว) ฯลฯ

สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น ไดแกสาธารณูปการตาง ๆ เชน ถนน เขื่อนกั้นน้ำ ฯลฯ หรือระบบ ของสถาบันสังคมมนุษยที่ดําเนินชีวิตอยูฯลฯ

ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึง สิ่งตาง ๆ (สิ่งแวดลอม) ที่ปรากฎและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ มนุษยสามารถนํามาใชประโยชนไดเชน บรรยากาศ ดิน น้ำ ปาไมทุงหญา สัตวปาแรธาตุพลังงาน และ กําลังแรงงานมนุษยเปนตน

ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ

การแบงประเภทของทรัพยากรธรรมชาติมีการแบงกันหลายลักษณะแตในที่นี้จะขอแบง ทรัพยากรธรรมชาติโดยใชเกณฑของการนํามาใชโดยแบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้

1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวไมหมดสิ้น เปนทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นมากอนที่จะมีมนุษย เมื่อมนุษยเกิดขึ้นมาสิ่งเหลานี้ก็มีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย

2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวทดแทนไดเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ใชไปแลว สามารถเกิดขึ้น ทดแทนไดซึ่งอาจเร็วหรือชาขึ้นอยูกับชนิดของทรัพยากรธรรมชาติประเภทนั้น ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช แลวทดแทนไดเชน พืช ปาไมสัตวปา มนุษยความอุดมสมบูรณของดิน คุณภาพของน้ำและ ทัศนียภาพที่สวยงาม เปนตน

3. ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนํามาใชใหมไดเปนทรัพยากรธรรมชาติจําพวกแรธาตุชนิดตาง ๆ ที่นํามาใชแลวสามารถนําไปแปรรูปใหกลับไปสูสภาพเดิมไดแลวนํากลับมาใชใหมอีกเชน แรโลหะแร อโลหะไดแก เหล็ก ทองแดงอลูมิเนียม แกว ฯลฯ

4. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดสิ้นไป เปนทรัพยากรธรรมชาติที่นํามาใชแลวจะหมดไปจาก โลกนี้หรือสามารถเกิดขึ้นทดแทนไดแตตองใชระยะยาวนานมาก ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ไดแก่                น้ำมันปโตรเลียม กาซธรรมชาติและถานหิน เปนตน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การใชทรัพยากรธรรมชาติดวยวิธีการที่ฉลาดเหมาะสม โดยใชอยางประหยัด ใหเกิดประโยชนและเกิดคุณคามากที่สุด รวมทั้งการปรับปรุงของเสียใหนํากลับมาใช ใหม เพื่อใหเกิดการสูญเสียนอยที่สุด

การอนุรักษสิ่งแวดลอม หมายถึง การใชสิ่งแวดลอมอยางชาญฉลาดไมใหเกิดพิษภัยตอสังคม สวนรวม ดํารงไวซึ่งสภาพเดิมของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้นรวมทั้งหาทางกําจัดและปองกันมลพิษสิ่งแวดลอม

การอนุรักษพลังงาน หมายถึง การใชพลังงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการพัฒนาและนําเอา พลังงานจากแหลงใหม ๆ มาใชเพื่อทดแทนและมีการปองกันการสูญเสียพลังงาน

วิธีการอนุรักษพลังงาน พอสรุปไดดังนี้

1. หาแหลงพลังงานทดแทน

2. การวิจัยและพัฒนาพลังงาน

3. การเผยแพรความรูสูสังคม

4. การประหยัดพลังงาน

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรู้บทเรียนออนไลน์ที่ 1 

รายวิชา ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2 หน่วยกิต (จำนวน 10 ชั่วโมง)

เรื่อง ความจําเปนในการมองเห็นชองทางเพื่อพัฒนาอาชีพ

เรื่อง ความจําเปนในการมองเห็นชองทางเพื่อพัฒนาอาชีพ

การที่คนเราจะประสบความสําเร็จในอาชีพไดนั้น มิใชวาเปนสิ่งที่ทํากันไดงาย ๆ แตจะตองมีการ สํารวจขอเท็จจริง มีการวางแผน กําหนดเปาหมายที่ตองการเขียนโครงการที่จะทําและปฏิบัติตาม ขณะที่ โครงการก็มีการพัฒนาปรับปรุงแกไขไปดวย นอกจากจะเนนรายไดที่พึงจะไดแลว สิ่งที่สําคัญที่จะขาดมิได ซึ่งจะทําใหอาชีพมีความมั่นคงยิ่งขึ้นก็คือการมีคุณธรรม จริยธรรมของผูประกอบการดวย

การประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจหรือจะกระทําสิ่งใด เชน การเดินทางไปที่ใดสักแหงหนึ่งการ   จัดเลี้ยงเหลานี้เปนตน จะตองมีการกําหนดแผนเสียกอนถึงแมวาบางคนอาจทํากิจการโดยไมมีแผนงาน ซึ่ง อาจประสบความสําเร็จในชวงแรก ๆ เทานั้น แตระยะเวลาอาจมีเหตุการณตาง ๆ เกิดขึ้นสงผลใหเกิด อุปสรรคการประกอบอาชีพ เชน การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจการเมืองการปกครอง หรือแมกระทั่ง ความสลับซับซอนของงานที่มากขึ้น เพราะสิ่งเหลานี้ไมไดผานการคาดคะเนและการคิดอยางรอบคอบกอน      
          การวางแผนเปนการคิดไวลวงหนาวาจะทําอะไร มีจุดมุงหมายอะไร มีวิธีการอยางไรเปน กระบวนการที่มีรูปแบบอยางหนึ่ง มีการระบุเปาหมายและแผนรายละเอียดตาง ๆ มีการประสานกิจกรรม ตาง ๆ ตั้งแตจุดเริ่มตนจนกระทั่งถึงจุดสิ้นสุด การประกอบอาชีพมีความยุงยากสลับซับซอน การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ จะตองมีความสอดคลองกันกับทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยู เพื่อใหมีความเปนไดมาก ที่สุด ดังนั้น การวางแผนจึงมีความสําคัญตอการประกอบอาชีพ ดังนี้คือ

1. ชวยทําใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย

2. ชวยทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

3. ชวยทําใหการดําเนินงานมีความเสี่ยงนอยลงและมีความเชื่อมั่นในการบริหารงานมากขึ้น

4. ชวยปองกันการขัดแยงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นระหวางการดําเนินงานได

5. ชวยปรับวิธีการดําเนินงานหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมบางอยางไดอยางเหมาะสม

 

 

 

ใบความรู้บทเรียนออนไลน์ที่ 1 

รายวิชา ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2 หน่วยกิต (จำนวน 10 ชั่วโมง)

เรื่อง ความเปนไปไดในการพัฒนาอาชีพ

เรื่อง ความเปนไปไดในการพัฒนาอาชีพ

1. การลงทุน

การลงทุนหมายถึงการออมเพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่มากขึ้น ซึ่งเราจะตองยอมรับความเสี่ยงที่ เพิ่มขึ้นเชนกัน การตัดสินใจนําเงินออมมาลงทุนเราจึงตองพิจารณาอยางรอบคอบ และศึกษาหาขอมูลที่ เกี่ยวของเปนอยางดีเพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่คาดหวังไวและเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุน         วิเคราะหทางการเงิน การลงทุน เพื่อเปรียบเทียบผลประโยชนตอบแทนที่ไดรับและคาใชจายที่ตองเสียไปในการดําเนินกิจกรรมตาม โครงการ คาใชจายของโครงการ

1. คาลงทุน

2. คาใชจายในการดําเนินงานและบํารุงรักษา

3. คาทดแทน

4. เงินสํารองจาย

การประมาณคาใชจายโครงการ

          1. ระบุรายการและปริมาณคาใชจาย

          2. การตีราคาคาใชจาย

             - ราคาตลาด

             - ราคาทางบัญชี

          3. รวมคาใชจายเปนรายป

ผลประโยชนตอบแทนของโครงการ

กระแสเงินสด = ผลประโยชนตอบแทนตอปคาใชจายตอป

 

2. การตลาด

การตลาด เปนกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความจําเปนและมีความสําคัญตอการอยูรอดขององคกรธุรกิจ ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมนั้น ธุรกิจจําเปนจะตองอาศัยกลยุทธทางการตลาดซึ่งสิ่งนั้นก็คือการขายการ เรียนรูเพื่อใหเขาใจถึงความแตกตางของการขายและการตลาดอยางชัดเจนจะชวยใหธุรกิจพัฒนาตอไป รวมถึงหนาที่ของการขายและการตลาดดวย ดังนั้น เปาหมายของธุรกิจจะดําเนินไปในทิศทางที่มุงหวังไดจึง           จําเปนที่ตองศึกษาความสําคัญของการตลาดและการขายอยางละเอียด

 

 

ความสําคัญของการตลาด 

ยุคแรกของการตลาดจะเนนที่การผลิต โดยจะทําการผลิตสินคาใหไดมากเพื่อสนองความตองการใน ตลาดในยุคแรกนั้นคูแขงหรือผูผลิตในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งจะมีผูผลิตไมมากราย ดังนั้น การผลิตจึงเปนหนทางทํากําไร หากผูผลิตสามารถผลิตสินคาใหไดจํานวนมากในลักษณะของสินคาเพื่อมวลชน         ในยุคที่ 2 การตลาดจะเนนที่การขายโดยจะเนนที่กิจกรรมการขายใหความสําคัญกับงานการขายเปนอยาง มากและกําไรของธุรกิจจะเกิดขึ้นมากนอยก็อยูที่ความสามารถและประสิทธิภาพของทีมการขายยุคถัดมา      เปนยุคที่การตลาดเนนการใชเครื่องมือทางการตลาดทุกอยางโดยเฉพาะการสรางความพึงพอใจใหเกิดกับลูกคาโดยใชสวนผสมทางการตลาด คือผลิตภัณฑการกําหนดราคาของผลิตภัณฑที่เหมาะสม ความหมายของการตลาดและการขาย การตลาด หมายถึงกิจกรรมทางธุรกิจที่จะทําใหสินคาจากผูผลิตไปสูมือผูบริโภคและทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจที่ไดบริโภคสินคาหรือบริการนั้นอันเปนผลทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จตาม วัตถุประสงคของธุรกิจนั้น ๆ อีกดวย การขาย หมายถึงกระบวนการในการชวยเหลือโนมนาว ชักจูงใจ โดยใชบุคคลหรือไมใชบุคคลก็ไดเพื่อใหลูกคาคาดหวังตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการนั้น ๆ ความแตกตางระหวางการตลาดและการขาย เมื่อธุรกิจทําการผลิตสินคาหรือบริการและพยายามจูงใจผูบริโภคใหซื้อสินคาหรือบริการนั้น เราจะเรียกกิจกรรมนี้วาการขาย ซึ่งจําเปนจะตองรูถึงความตองการของผูบริโภคเพื่อที่ธุรกิจหรือผูผลิตจะผลิตสินคาใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค เมื่อผูผลิตคนหาความตองการที่แทจริงของผูบริโภคแลวจะนําขอมูลไปพัฒนาผลิตภัณฑของตน เพื่อทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจเมื่อไดใช้ผลิตภัณฑนั้นแลว ทายที่สุดธุรกิจก็จะไดกําไรลักษณะนี้เรียกวาการตลาด ซึ่งสามารถที่จะสรุปความแตกตาง     ระหวางการขายและการตลาดไดดังนี้

การขาย

1. เนนที่ความสําคัญของผลิตภัณฑ

2. ธุรกิจจะคนหาเทคนิควิธีการขายที่ประสบความสําเร็จ

3. ธุรกิจจะมุงเนนที่ยอดขาย

4. แผนการขายจะเปนแผนระยะสั้นสนองตอบความตองการของพนักงานขาย

การตลาด

1. เนนความตองการของผูบริโภค

2. ธุรกิจจะคนหาวิธีการสรางความพึงพอใจตอผูบริโภค

3. ธุรกิจจะมุงเนนที่ผลกําไร

4. แผนการตลาดจะเปนแผนระยะยาวสนองตอบความตองการของผูซื้อ

แนวความคิดทางการตลาด

นักธุรกิจใหความสําคัญกับการตลาด เพื่อทําใหธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จโดยมีการพัฒนา แนวความคิด ปรัชญาและการดําเนินธุรกิจการพัฒนา 3 ประการดังกลาวเรียกวาเปนแนวความคิดทาง การตลาด แนวความคิดทางการตลาดในปจจุบันมุงเนนไปที่ผูบริโภคและการผสมผสานของกิจกรรมทาง การตลาด เพื่อทําใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของธุรกิจและใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจที่ไดใชผลิตภัณฑนั้นๆ

กระบวนการผลิต

หมายถึง กระบวนการผลิตสินคาการใหบริการ ตามความตองการของผูบริโภค  ซึ่งประกอบไปดวยลูกคา ตลาดแรงงาน สังคม ประเทศชาติและประชาคมโลกโดยมีวิธีการในการ ควบคุมดูแลการผลิตอยางมีคุณภาพที่ไดมาตรฐาน และการสรางคุณลักษณะที่โดดเดนของสินคาหรือบริการ ไดแก

1. ความนาเชื่อถือผูใหบริการจะตองแสดงถึงความนาเชื่อถือและไววางใจ

2. การตอบสนอง การตอบสนองที่มีความตั้งใจและเต็มใจ

3. การสรางความมั่นใจ สามารถที่จะทําใหลูกคาเกิดความเชื่อใจ

4. การดูแลเอาใจใส

5. เครื่องมืออุปกรณ

การขนสงสินคา

หมายถึง การเคลื่อนยายสินคาจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งเปนหนาที่ของผูผลิตที่จะให้             อรรถประโยชนแกผูบริโภคในดานเวลาและสถานที่สงผลใหสินคามีมูลคาเพิ่มขึ้น เพราะหลักในการจัดการ ขนสงมีอยูวา มูลคาสินคาที่เพิ่มขึ้นหลังจากขนสงไปแลวจะตองสูงกวาคาขนสงซึ่งมีสินคาบางชนิดที่          คาขนสงสูงกวาราคาตัวสินคาจริงมาก เชน การขนหินทราย ยิปซัม ถานหิน แตก็มีสินคาบางชนิดที่คาขนสงถูก กวาราคาสินคาจริง เชน การขนทองคํา เพชรพลอยและยา เปนตน การขนสง มีสวนชวยลดคาตนทุนการผลิตไดในกรณีที่ตั้งโรงงานขนาดใหญที่ตนทุนต่ำสุดสถานที่หนึ่งแตตองการกระจายสินคาไปทั่วประเทศ เชน โรงงานผลิตรถมอเตอรไซคที่ตั้งอยูชานเมืองกรุงเทพฯ แตสามารถสงรถมอเตอรไซคไปขายทั่วประเทศ หรือโรงงานผลิตเสื้อผาตั้งอยูในประเทศไทย แตสามารถสงเสื้อผาไปขายไดทั่วโลกเปนตน ซึ่งจะทําใหตนทุนการผลิตตอหนวยสินคาลดลง การขนสงทางธุรกิจมี 3 ทางคือ

1. การขนสงทางบกปจจุบันมีทางรถไฟเชื่อมระหวางกรุงเทพฯ กับเมืองใหญๆ เกือบทั่วประเทศ ผานจังหวัดใหญๆ ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนที่ผานภาคใตมีการเชื่อมตอกับประเทศมาเลเซียทางปาดังเบซารและสุไหงโก-ลกจนถึงสิงคโปรนอกจากนั้นยังมีทางรถไฟเชื่อมกับประเทศ กัมพูชาแตขณะนี้หยุดกิจการ เพราะปญหาความปลอดภัยภายในของประเทศนั้น กิจกรรมหลักของรถไฟ คือ การขนสงสินคารอยละ90 ของรถไฟเปนตู้สินคาแตละปรถไฟทําการขนสงสินคาประมาณ 8 ลานตัน สวนใหญวัตถุดิบ เชน น้ำมัน และปูนซีเมนต

2. การขนสงทางเรือ มีทาเรือใหญๆ ที่ใชขนสงสินคาทั้งภายในประเทศและติดตอกับตางประเทศ เชน ทาเรือคลองเตยแหลมฉบัง มาบตาพุด ภูเก็ต สงขลาและสีชังการขนสงทางเรือมีคาใชจายต่ำแตลาชา ระบบบริหารและระบบศุลกากรยังลาสมัย มีชองวางใหเจาหนาทําการทุจริตไดมาก สงผลใหมูลคาเพิ่มของสินคาและบริการขององคกรธุรกิจหายไปเปนจํานวนมาก

3. การขนสงทางอากาศ ประเทศไทยมีทาอากาศยานนานาชาติที่สุวรรณภูมิดอนเมือง เชียงใหม       อูตะเภา ภูเก็ต และหาดใหญซึ่งทําใหการขนสงสินคาและบริการขาเขาและขาออกดีพอสมควรการขนสง ทางอากาศมีความรวดเร็วแตเสียคาใชจายสูงมากเหมาะสําหรับการขนสงสินคาขนาดเล็ก น้ำหนักเบา นอกจากนี้ยังมีการขนสงทางทอซึ่งใชขนสงเฉพาะกาซ น้ำและน้ำมันเทานั้น ปจจุบันการขนสงโดยบรรจุสินคาไวในตูคอนเทนเนอรเปนที่นิยมมากเพราะสามารถใชบรรจุสินคาไดหลายอยางโดยบรรจุสินคา ในกลองกอนที่รวมไวในตูคอนเทนเนอรทําใหสะดวกในการขนถายในบางกรณีที่ตองใชการขนสงหลายวิธี หรือเปลี่ยนถานการขนสง หลายครั้งกวาจะถึงจุดหมายปลายทางก็สามารถโยกยายไดดี เชน เคลื่อนยายจากรถ ลงเรือหรือจากเรือขึ้นรถ ตูคอนเทนเนอรมีหลายขนาดแลวแตการขนสง เชน การขนสงทางเรือสวนใหญจะใช ตูมาตรฐานขนาด 21 ฟุต และ40 ฟุต สวนตูคอนเทนเนอรสําหรับสงของทางอากาศจะมีขนาดเล็กกวา การขนสงสินคาแตละวิธีมีขอดี    ขอเสียตางกัน นักการตลาดที่ดีตองรูจักเลือกวิธีการขนสงที่ เหมาะสมกับสินคาและบริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของตนเอง เชน ตองการความรวดเร็ว หรือตองการราคาถูก หรือตองการความสะดวก การบรรจุหีบหอ

การบรรจุหีบหอนั้น นอกจากใชปองกันผลิตภัณฑแลวยังใชในการสงเสริมการขายอีก ซึ่งถือวามี ความสําคัญมากทั้งสําหรับผูชายและผูบริโภคการบรรจุหีบหอที่ดีทําใหสามารถรักษางาย ประหยัดเนื้อที่ และทําใหผูบริโภคมองเห็นความแตกตางของผลิตภัณฑไดชัดเจน ซึ่งประโยชนของการบรรจุหีบหอมีดังนี้

1. ผูบริโภคมักจะเลือกผลิตภัณฑที่มีการบรรจุหีบหอที่ดีกวา เชน ผูบริโภคยอมซื้อน้ำที่บรรจุขวด พลาสติกใสในราคาที่แพงกวาน้ำที่บรรจุขวดขุน ทั้งที่เปนน้ำดื่มที่ปลอดภัยเหมือนกันหรือนิยมซื้อบะหมี่กึ่ง สําเร็จรูปที่บรรจุในถวยพลาสติก ในอนาคตผูบริโภคอาจเลือกซื้อบะหมี่ที่บรรจุในถวยที่สามารถใชกับเตา ไมโครเวฟได

2. การบรรจุหีบหอเปนการสื่อสารระหวางผูผลิตและผูบริโภคอยางหนึ่ง เพราะการบรรจุหีบหอเปน ตัวกําหนดกลยุทธการตลาด เชน สุราที่มีราคาแพงจะบรรจุขวดที่สวยงาม แมแตบริการก็ใชการบรรจุหีบหอ สําหรับผูบริโภคเชน ตั๋วเครื่องบินจะตองมีชองที่สวยงามหรือใบเสร็จของโรงแรมก็ตองบรรจุซองที่มี ขอความสวยงาม

3. การบรรจุหีบหอจะชวยใหการกระจายสินคางายขึ้นและลดตนทุนลง เพราะวาการบรรจุหีบหอที่ดี จะทําใหการปองกันความเสียหายของสินคาดีขึ้น ยิ่งกวานั้นเมื่อมีการเก็บรักษาสินคาก็จะทําใหมีความ เสียหายนอยลงดวย บางครั้งการบรรจุหีบหอที่ดีก็เปนการโฆษณาประชาสัมพันธไดดีกวาการโฆษณาดวยสื่อ ดวยซ้ำไป เพราะเมื่อวางผลิตภัณฑไวในรานคาผูบริโภคอาจจะเห็นบอยกวาการโฆษณาในสื่อ เราจะเห็นวาบางครั้งจะมีหีบหอวางแสดงตามตูกระจกใสในรานเปนจํานวนมาก สิ่งที่นักการตลาดพึงระลึกไวเสมอคือจะตองไมมีการบรรจุหีบหอที่ทําใหผูบริโภคเขาใจผิด เชน กระปองที่บรรจุปลาซาดีน ก็ไมควรปดสลากวา เปนปลาทูนา หรือกําหนดบนหีบหอวา สินคามีน้ำหนัก 0.8 กิโลกรัม แตกลับปดสลากวา 1 กิโลกรัม หรือน้ำสมธรรมชาติ100% ทั้ง ๆ ที่จริงแลวมีเพียง 25% ผสมน้ำอีก 75% หรือระบุวาหีบหอสามารถหมุนเวียนมาใชใหมไดทั้ง ๆ ที่นํามาใชอีกไมได ในปจจุบันการบรรจุหีบหอสมัยใหม่มักจะใชบารโคดซึ่งสามารถอานไดดวยเครื่องมือ อิเล็กทรอนิกสไดสะดวกในการชําระเงินและการจัดหมวดหมูสินคาไดดี

การแปรรูป

หมายถึง การนําผลผลิตทางการเกษตรซึ่งมีอยูในรูปวัตถุดิบมาผานขบวนการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในกรรมวิธีการผลิต การแปรสภาพเพื่อสามารถบริโภค มีอายุยืนยาวขึ้น ตลอดทั้งความสะดวกสบายในรูปผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูป

ผลกระทบตอชุมชนและสภาพแวดลอม

ผลกระทบ หมายถึงผลที่ไดรับหรือเกิดจากการกระทําที่คาดวาจะกอใหเกิดผลดีหรือผลเสียในระยะ ยาวอยางไรโดยประโยชนที่ลงสูประชาชนนั้น ประชาชนจะไดรับประโยชนอะไรบางจากการดําเนินการของโครงการนี้ที่สามารถแสดงผลประโยชนตอสังคม ระบบสิ่งแวดลอม นอกเหนือจากการเกษตรและอุตสาหกรรมที่คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ระบบสิ่งแวดลอมของชุมชนยังครอบคลุมถึงสภาพแวดลอมที่เอื้อตอวิถีชีวิต ระบบสิ่งแวดลอมจึงหมาย รวมถึงดิน น้ำ ปา อากาศการจัดการทางกายภาพของชุมชน เชน ถนนหนทาง    แหลงศูนยกลางชุมชน เปนตน และสภาพแวดลอมทางสังคมที่เอื้อตอการเจริญเติบโตของชีวิตดวย   

ปจจัยของผลกระทบสิ่งแวดลอมและขอบเขตของการพิจารณา

1. ผลกระทบสิ่งแวดลอมทางกายภาพ

2. ผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม

3. ผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสุนทรียภาพ

4. ผลกระทบสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจ

ลักษณะของผลกระทบสิ่งแวดลอมและขอสังเกต

1. ลักษณะของผลกระทบสิ่งแวดลอม

- เกิดขึ้นบางที่บางสวน

- กระจายทั่วไป

2. ขอสังเกตเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดลอม

- อาจเกิดขึ้นโดยไมเรียงลําดับ

- สรางปญหาลูกโซไดเสมอ

- แสดงผลใหเห็นไดทั้งระยะสั้นและระยะยาว

- เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ - สามารถวัดขนาดได

ความรูความสามารถ

หมายถึง ทักษะที่สําคัญหรือความจําเปนในการผลิต หรือการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพในความ   เปนไปไดในการพัฒนาอาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรู้บทเรียนออนไลน์ที่ 1 

รายวิชา ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2 หน่วยกิต (จำนวน 5 ชั่วโมง)

เรื่อง การกําหนดวิธีการพัฒนาอาชีพพรอมเหตุผล

 

เรื่องการกําหนดวิธีการพัฒนาอาชีพพรอมเหตุผล

1. เทคนิควิธีการทํางานของอาชีพที่เลือกประกอบการเปนเคล็ดวิชาในการประกอบอาชีพแตละอาชีพใหประสบความสําเร็จจึงเปนปจจัยสําคัญที่ผูประกอบอาชีพจะตองเรียนรูใหเขาใจอยางถองแท

2. เทคนิควิธีการทํางานชวยลดขั้นตอนการทํางานอาชีพบางอาชีพใหสําเร็จอยางรวดเร็วผูประกอบ อาชีพจะนําเวลาที่เหลือไปดําเนินการในงานยอยอื่น ๆ ใหมีประสิทธิภาพตอไป

3. เทคนิคการทํางานชวยใหการทํางานประหยัดขึ้น เชน ใชวัสดุบางอยางที่มีราคาถูกหางายใน         ทองถิ่น ทดแทนวัสดุที่มีราคาแพงหรือหายากมาใชในการผลิตแทน ผลผลิตที่ผลิตไดยังมีคุณภาพเหมือนเดิม

4. เทคนิควิธีการทํางานชวยใหผลิตไดมากขึ้น โดยการนําเครื่องมืออุปกรณที่ดัดแปลงมาใชในการเพิ่มปริมาณการผลิต ผูผลิตเสาะแสวงหาเทคโนโลยีตาง ๆ ที่มีในทองถิ่นมาใชหรือดัดแปลงพัฒนา เทคโนโลยีที่มีอยูแลวใหชวยเพิ่มผลผลิตใหมากขึ้น

5. เทคนิควิธีการทํางานชวยใหงานอาชีพมีคุณภาพ มีมาตรฐานเปนสากลเปนที่ยอมรับของตลาด   ประโยชนที่ไดรับจากการกําหนดวิชาการพัฒนาอาชีพ

การจําแนกองคประกอบยอยของงานอาชีพที่เลือกมีประโยชนที่สําคัญ ๆ ดังตอไปนี้ คือ ชวยใหผูประกอบอาชีพไดเตรียมความพรอมดานขอมูลอาชีพที่ตนเลือกเพราะผูประกอบอาชีพตองใชหลักวิชาในการเสาะแสวงหาขอมูลสําคัญ ๆ ในงานอาชีพนั้น ๆ และขอมูลดานอาชีพแตละอาชีพจะเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ตามระยะเวลา ตามกลไกแหงราคา ภาวการณตลาด ฤดูกาลเปนตน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรู้บทเรียนออนไลน์ที่ 1 

รายวิชา ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2 หน่วยกิต (จำนวน 10 ชั่วโมง)

เรื่อง การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ

 

เรื่อง การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ

ความพรอม หมายถึง สภาพของบุคคลที่มีวุฒิภาวะแรงจูงใจและประสบการณเดิมสูง พอที่จะกอใหเกิด การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพไดโดยสะดวก

การพัฒนาสิ่งใดก็ตาม มีวิธีการหลากหลาย เชน ทําการวิจัย ทดลองทํากอนลงมือทําจริง การใชกระบวนการคิดเปน นอกจากนี้ยังมีวิธีการวิเคราะหศักยภาพตาง ๆ ที่เกี่ยวของวาจะสามารถพัฒนาอาชีพไดหรือไม ซึ่งเรื่องนี้จะไดศึกษาตอไป เพื่อใชเปนแนวทางในการตัดสินใจ พัฒนาอาชีพโดยการวิเคราะหศักยภาพ 5 ดาน ไดแก

1. ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งมนุษยสามารถนําไปใชให้เกิดประโยชนตอชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก ปาไม แม่น้ำ ลําคลอง อากาศ แรธาตุตาง ๆทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดใชแลวหมดไป เชน แรธาตุตาง ๆ บางชนิดมนุษยสามารถสรางทดแทนขึ้นใหมได เชน ปาไม เมื่อมนุษยตัดไปใชประโยชนแลวก็สามารถปลูกทดแทนขึ้นใหมได ดังนั้น ผูประกอบอาชีพอยูแลวตองการพัฒนาอาชีพของตนให้ดีขึ้น ตองพิจารณาทรัพยากรในพื้นที่ที่จะนํามาใชพัฒนาอาชีพดวย เชน จากการปลูกผักที่ใชสารเคมีตองการพัฒนาโดยใชปุยหมักแทนปุยเคมีในการปลูกผักตองพิจารณาวาทรัพยากรที่จะตองนํามาใชในการทําปุยหมักในพื้นที่มีหรือไม่มีเพียงพอหรือไม ถาไมมีผูประกอบการตองพิจารณาใหมวาจะพัฒนาอาชีพที่ตัดสินใจเลือกไวหรือไม หรือพอจะจัดหาไดในพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งผูประกอบการตองเสียคาขนสงจะคุมคากับการลงทุนหรือไม่จึงจําเปน ตองนําทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มาพิจารณาดวย เพื่อลดตนทุนการผลิต

2. ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ในแตละพื้นที่จะมีลักษณะภูมิอากาศแตกตางกัน เชน ประเทศไทยภาคกลางมีอากาศรอน ภาคใตมีฝนตกเปนเวลานาน ภาคเหนือมีอากาศเย็น โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรมขึ้นอยูกับสภาพ ภูมิอากาศเปนสวนใหญ เชน การปลูกลิ้นจี่ ลําไย ตองการอากาศเย็นจึงจะออกผลได แกวมังกรตองการอากาศรอน ทวีปอเมริกามีอากาศหนาวเย็นมากก็สามารถปลูกพืชเมืองหนาวได เชน    เชอรี่ แอปเปล ดังนั้น การพัฒนาอาชีพจําเปนตองพิจารณาสภาพภูมิอากาศดวยวาเหมาะสมกับ สิ่งที่ตองพัฒนาหรือไม การพัฒนาพันธุของพืชใหมๆ ที่เกี่ยวของกับภูมิอากาศ เชน ขาวหอม มะลิตองปลูกในสภาพภูมิอากาศแหงแลง ซึ่งไมเหมาะที่จะนํามาปลูกในภาคกลาง หรือการ พัฒนาอาชีพการทองเที่ยวในชวงอากาศเย็นสบายก็สามารถพัฒนาไดเต็มที่ เนื่องจากมีนักทองเที่ยวหลั่งไหลเขามา เชน พัฒนาที่พัก อาหาร แหลงทองเที่ยว ใหตรงกับความตองการของลูกคา

3. ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่ สภาพภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่จะแตกตางกัน เชน เปนภูเขา เปนที่ราบสูง ที่ราบลุม แตละพื้นที่มีผลตอการพัฒนาอาชีพตาง ๆ เชน ตองการพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรมจาก การใชแรงคนเปนเครื่องจักร เพื่อใหสินคามีคุณภาพเดียวกันผูประกอบการตองพิจารณาวาเครื่องจักรนั้นตองไมมีผลกระทบตอชุมชน สภาพแวดลอมในภูมิประเทศนั้น ๆ

4. ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแตละพื้นที่ แตละพื้นที่ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศมีศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชิวตที่แตกตางกัน ดังนั้นแตละพื้นที่สามารถนําเอาสิ่ง   เหลานี้มาใชพัฒนาอาชีพได เชน การทําธุรกิจ รานอาหารก็ตองทราบวาภาคใดมีวิถีชีวิตการรับประทานอาหารรสชาติแบบใด ภาคเหนือนิยม อาหารรสจืด ภาคใตนิยมอาหารรสจัด สวนภาคกลางนิยมรับประทานอาหารที่มีกะทิเปน สวนประกอบ ดังนั้น การจะพัฒนาอาชีพตองศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของ      ชุมชนดวย

5. ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่ ทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่ หมายถึง ความรู ความสามารถของมนุษยที่เปนภูมิปญญา ทั้งในอดีตจนถึงปจจุบัน ดานการประกอบอาชีพตาง ๆ ในพื้นที่นั้น ๆ ปจจุบันมีหลายอาชีพที่ เกิดจากภูมิปญญา แตสามารถพัฒนาใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันไดเชน การใช จุลินทรียในการทําปุยหมัก แตจากการทําปุยหมักคนเราก็มีความคิดที่จะนําไปประยุกตใชอยาง อื่น ๆ เชน ทําน้ำหมักนําไปราดในหองน้ำเพื่อดับกลิ่น หรือนําไปผสมกับสวนประกอบอื่น ๆ ใหสามารถปนเปนกอนได นําไปโยนในน้ำเพื่อแกปญหาน้ำเสียที่เนาเหม็น เปนการชวยปรับสภาพน้ำ ดังนั้นจะเห็นวาทรัพยากรมนุษยมีความคิดไมหยุดนิ่ง ชวยใหเกิดสินคาใหม ๆ ไดอยู่ตลอดเวลา
เข้าชม : 959


การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ ม.ต้น 5 อันดับล่าสุด

      แผนการสอนระดับ ม.ต้น 29 / พ.ย. / 2563


 
กศน.ตำบลสระสี่มุม บ้านเสืออีด่าง  ม.6  ตำบลสระสี่มุม  อำเภอกำแแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140  โทรศัพท์ 081-2588549
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี