[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

วิสัยทัศน์

          กศน.ตำบลสระสี่มุม พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญา

          คิดเป็น

อัตลักษณ์สถานศึกษา

          ใฝ่เรียนรู้

เอกลักษณ์

    การทำงานแบบมีส่วนร่วม

  

จุดเน้นจุดเด่นการทำงานของ กศน.ตำบลสระสี่มุม

          1. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาคิดเป็น หลักธรรมาภิบาล และผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการ  ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปทั้งภายใน กศน.ตำบลสระสี่มุม และการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย

           2. ใช้ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ในการดำเนินงาน  ยึดพื้นที่ สภาวะแวดล้อม กลุ่มเป้าหมาย ประเด็นปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือประเด็นการพัฒนา ความสำเร็จ และนโยบายเป็นฐาน

          3. เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  ทั้งเครือข่ายเชิงพื้นที่ เครือข่ายเชิงภารกิจและการสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือและความยั่งยืนในการเป็นภาคีเครือข่าย

          4. กศน.ตำบลสระสี่มุม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอดเวลา

          5. สถานศึกษาเป็นกลไกขับเคลื่อนการบริหารนโยบายในระดับพื้นที่ โดยมีการกำกับติดตาม นิเทศการดำเนินงานเพื่อให้สามารถจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

          6. มีข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มตามจุดเน้น มาใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          7. มีระบบการนิเทศกำกับติดตามและรายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          8.  มีกลไก/ระบบที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา เช่น ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนหรือนโยบายเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

พันธกิจ

          1. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร

           2. พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

           3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       4. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

 

           5. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

           6. จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นเข้าชม : 702
 
 
กศน.ตำบลสระสี่มุม บ้านเสืออีด่าง  ม.6  ตำบลสระสี่มุม  อำเภอกำแแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140  โทรศัพท์ 081-2588549
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี