[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

        วิสัยทัศน์

          กศน.ตำบลห้วยหมอนทอง  พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

        พันธกิจ

          1. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร

          2. พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรรมการศึกษานอกระบบ

              และการศึกษาตามอัธยาศัย

         3.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง

             ชุมชน สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         4. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

         5. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

         6. จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นเข้าชม : 398
 
 
 กศน.ตำบลห้วยหมอนทอง  หมู่.11 ต.ห้วยหมอนทอง  อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม 73140
                                           โทร. 083-9946623 (อ.ณรงค์ ขวัญเพิ่มพร)Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี