[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
 
      

 
๑.บทบาทและภารกิจของ กศน.ตำบลห้วยม่วง
              กศน.ตำบล มีบทบาทสำคัญในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน โดยมีหัวหน้า กศน.ตำบล เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน กศน.ตำบล ดังนี้
๑. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้า กศน. ตำบล
๑) การวางแผนจัดทำฐานข้อมูลชุมชน  จัดทำแผนพัฒนา กศน. ตำบล และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
๒) การจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
             จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ได้แก่ การส่งเสริมการรู้หนังสือการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ การศึกษาต่อเนื่อง
             จัดและส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ ส่งเสริมการอ่าน จัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ บริการข่าวสารข้อมูล และสื่อที่หลากหลาย จัดและส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดประชาชนตำบล ห้องสมุดชุมชน มุมหนังสือบ้าน
๓) บริการการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย
          - ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ร่วมกับ (สอศ.)
          - ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ (สคบ.)
          - ICT ชุมชน ร่วมกับ (กระทรวงไอซีที)
          - มุมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตร่วมกับ (สสวท.)
          - หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับโรงพยาบาล สถานีอนามัย
          - ธนาคารเคลื่อนที่
          - การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
          -อำเภอเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอศูนย์การเรียนรู้
๔) สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน โดยการประสานขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย องค์กรชุมชนผู้รู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อร่วมเป็นอาสาสมัคร กศน. อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน เป็นต้น
๕) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แผนงาน โครงการ กิจกรรมและผลการดำเนินงานของ กศน. ตำบล ในรูปแบบต่างๆ
๖) รายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามแบบรายงานและระยะเวลาที่กำหนด และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กศน. ตำบล
๒.๑ ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนตำบลห้วยม่วง
             ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลห้วยม่วง ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ในการให้สถานที่จัดการเรียนการสอนและการพบกลุ่ม ซึ่งเดิมเป็นห้องเก็บอุปกรณ์และโรงจอดรถขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วงได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งและร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยปรับปรุงสถานที่ดังกล่าว เพื่อให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เช่น ทาสี จัดซื้อโต๊ะเรียน จัดหาหนังสือ เป็นต้น

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลห้วยม่วงได้ประกาศจัดตั้งเป็น กศน.ตำบล อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยท่านนายอำเภอกำแพงแสน นายนอบ คงพูน เป็นประธานในพิธีเปิด และใช้ชื่อว่า กศน.ตำบลห้วยม่วง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และให้บริการด้านต่างๆกับประชาชนในท้องถิ่นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

๒.๒ ข้อมูล กศน.ตำบลห้วยม่วง จำนวนนักศึกษา
         การศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   - จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนวัยแรงงาน ๖๐ คน
                   - กิจกรรมปรับพื้นหมวดวิชาหลัก
                   - กิจกรรมสอนเสริม
                   - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
                   - กศน.ตำบลพระประโทน มีนักศึกษา จำนวน   ๖๐ คน 
                   - ระยะเวลาการพบกลุ่มในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ (พ.ย.- ก.ย.๕๕)
                   - ศรช.วัดไร่เกาะต้นสำโรง ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
                   - กศน.ตำบลพระประโทน ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
                   - การศึกษาตามอัธยาศัย   ๓๐๐ คน
                    - การศึกษาสายอาชีพ      ๒๐๐ คนเข้าชม : 831
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลห้วยม่วง
499/1 หมู่ 1  ตำบลกำแพงแสน  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์  034-282364, 089-4418990
โทรสาร   034-282364
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี