[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 


ปรัชญา  " คุณธรรมนำความรู้  สู่วิถีพอเพียง"
วิสัยทัศน์  "   เป้นศูนย์กลางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาสายอาชีพเพื่อการมีงานทำ  อย่างมีคุณภาพทั่วถึง เท่าเทียม  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน"
อัตลักษณ์  "ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง "
เอกลักษณ์  "สร้างโอกาสการเรียนรู้  สู่วิถีพอเพียง "


บทบาทและภารกิจของ กศน.ตำบล

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด กศน.ตำบล : แหล่ง เรียนรู้ราคาถูก ปฏิรูปประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูปการศึกษา และร่วมเป็นสักขีพยานในการ ลงนามความร่วมมือระหว่าง กศน. สป. สอศ. สสวท. และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีนายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เกียรติมาร่วมงาน และมีเจ้าหน้าที่ กศน.ตำบล เข้าร่วมกว่า ๔,๕๐๐ คน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
รม ว.ศธ.กล่าวว่า การจัดตั้ง กศน.ตำบล เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นจริงในชุมชน หากสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็จะได้รับการแก้ไข โดยองค์ความรู้และพลังปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของชุมชน จึงขอให้ขับเคลื่อน กศน.ตำบล ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ราคาถูก ตามแนวทางดังนี้
๑. เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  ให้ กศน.ตำบลเป็นกลไกในการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน โดยจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขณะนี้ กศน.ได้มีการพัฒนาในเชิงโครงสร้าง และกฎหมายที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต แต่หากขาดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่จะไปจัดกิจกรรม ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้
๒. เป็นศูนย์ส่งเสริมการใช้ ICT ในการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยน  โดยบริการองค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.ต้องเตรียมงบประมาณและจัดสร้างคอมพิวเตอร์ใน กศน.ตำบลอย่างทั่วถึง ซึ่ง ศธ.จะจัดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปให้ การส่งเสริม ICT เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของประชาชน และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแท้จริง
๓. เป็นศูนย์ส่งเสริมการอ่าน  สนับ สนุนให้การอ่านเป็นกระบวนการเรียนรู้ ที่เป็นทักษะชีวิตของประชาชน กศน.ตำบลต้องสร้างอาสาสมัครการอ่านในชุมชน เพื่อให้การอ่านเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริง โดยการจัดหนังสือที่ดีใน กศน.ตำบล และแลกเปลี่ยนหมุนเวียนหนังสือไปยังครอบครัวและภาคีเครือข่าย จัดให้มีมุมหนังสือที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น ในโรงพยาบาล รวมทั้งรถโดยสารประจำทาง ฯลฯ กศน.ตำบลจะเป็นแหล่งค้นหาหนังสือ และราคาเป็นธรรมให้ประชาชน
๔. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพ  กศน.ตำบล เป็นแหล่งพัฒนาการเรียนรู้ด้านอาชีพทักษะชีวิตที่จำเป็นในการดำรงชีพ ส่งเสริมภูมิปัญญา เศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาความเป็นพลเมือง ให้เป็นคนเคารพกติกา เคารพผู้อื่น และภาคภูมิใจในความเป็นไทย ทั้งยังเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาของประชาชนในชุมชน ให้เข้าใจรากฐานในการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ
๕. ให้ประสานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน สสค.  เพื่อช่วยขับเคลื่อนการสร้างภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน อาสาสมัครการอ่าน และความร่วมมือของโรงเรียนดีประจำตำบลกับ อบต. ตามแนวทางการบริหารจัดการแบบใหม่ ในการกระจายอำนาจให้สถานศึกษาและท้องถิ่น โดยให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อดูแลการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน แนวราบ
 
รม ว.ศธ.กล่าวสรุปว่า กศน.ตำบลเป็นกลไกเชิงยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง จึงขอให้ผู้บริหาร กศน.ได้นำนโยบายนี้ไปขับเคลื่อนต่อไป.

 


เข้าชม : 797
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลสระพัฒนา
หมู่ 2 ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180

โทรศัพท์ 081-9436620

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี