[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 
 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตําบล
             โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสํานักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ทําบันทึกตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 ณ ห้องเซฟไฟร์ 117 – 120 อาคารอิมเพค ฟอรั่ม 1 เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยกําหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนา ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตําบล จังหวัดละ 1 ตําบล (1 ศูนย์) ขึ้นในสํานักงานการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยตําบล มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตําบล จํานวน 9 คน จากพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ซึ่งจะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาและ ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในตําบล และมีเป้าหมายจัดตั้งให้ครบทุกตําบลในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตําบล เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงาน และประสานงานเครือข่ายในการพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งระดับตําบลของพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ในรูปคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตําบล 
2. เพื่อให้สามารถเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ในชุมชนได้ในทุกรูปแบบ เพื่อ ปลูกจิตสํานึกให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อันเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ในระยะยาวอย่างมั่นคงและยั่งยืน
3. เพื่อให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตําบล เป็นศูนย์กลางในการเก็บ รวบรวมข้อมูลการสรรหากรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง ทั้งในภาวะปกติและในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะมีกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ในทุกสถานการณ์
4. เพื่อเป็นเครือข่ายในการช่วยสอดส่องสังเกตการณ์และแจ้งข่าวการทุจริตและฝ่าฝืนกฎหมาย เลือกตั้ง ซึ่งจะทําให้กกต. มีเครือข่ายอยู่ทั่วทุกชุมชน
5. เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดการสร้างพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย (พลเมืองอาสา กกต.) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

สถานที่จัดตั้งศูนยส์งเสริมพิฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตําบล

              สถานที่ทําการของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตําบล ใช้อาคารของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล โดยมีครูกศน. ตําบล เป็นที่ปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยง ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตําบล

คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธปไตยและการเลือกตั้งตําบล

       คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตําบล มีจํานวน 9 คน ประกอบด้วย
                  - ประธาน 1 คน
              - รองประธาน 1 คน
              - กรรมการและเหรัญญิก 1 คน
              - กรรมการ 4 คน
              - กรรมการและเลขานุการ 1 คน 
              - กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 1 คน

        คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตําบล  แต่งตั้งจากบุคคลที่มี คณสมบัติมีความรู้ความสามารถ มีความเสียสละต่อส่วนรวม มีภาวะผู้นํา มีความสามารถในการพูดคุยถ่ายทอด ความรู้ โดยลําดับแรกพิจารณาแต่งตั้งจากพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ที่สํานักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจําจังหวัด ได้ฝึกอบรมไว้แล้วและอาศัยอยู่ในตําบลที่จัดตั้งศูนย์ฯ กรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งจาก พลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ให้ครบจํานวน 9 คน ให้แต่งตั้งจากบุคคลที่เป็นผู้นําในชุมชนกลุ่มต่าง ๆ เช่น
              - ปราชญ์ชาวบ้าน
              - กรรมการกองทุนหมู่บ้าน
              - กลุ่มสตรีตําบล/หมู่บ้าน
              - อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
              - กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 
              - กรรมการหมู่บ้าน
              - อาสาสมัคร กศน.ตําบล
                    ฯลฯ
       บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตําบล แต่ยังไม่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ให้ได้เข้ารับการอบรมเมื่อสํานักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีโครงการฝึกอบรมพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย  เข้าชม : 417
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลสระพัฒนา
หมู่ 2 ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180

โทรศัพท์ 081-9436620

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี