[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 
  ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลชุมชน

             สำนักคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ร่วมกับ กศน. ตำบลทั่วประเทศ ด้วยการปรับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเดิม และใช้ศูนย์ กศน.ตำบล ทำหน้าที่เป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน โดย กศน. สนับสนุนสถานที่ เครื่องมือ และ บุคลากร เป็นศูนย์รูปแบบใหม่ที่ให้บริการด้านดิจิทัล และข้อมูลข่าวสารเชิงเศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชน วิสาหกิจชุมชนรวมทั้งเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างรัฐและชุมชน ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าาวสาร ชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนและการบริหารประเทศ และได้มีการจัดกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น ความรู้ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) การเปิดร้านค้าออนไลน์ การปรับปรุงสินค้า/บริการ การสื่อสารการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล เป็นต้น ควบคู่กับการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาบนอุปกรณ์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันดิจิทัล และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต เป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน


เข้าชม : 337
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลสระพัฒนา
หมู่ 2 ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180

โทรศัพท์ 081-9436620

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี