เนื้อหา : ประชาสัมพันธ์ กศน.ตำบล
หมวดหมู่ : กศน.ตำบลเครือข่าย
หัวข้อเรื่อง : ประกาศรายชื่อเข้าสอบระหว่างภาค วันที่ 14-30 สิงหาคม 2564

อังคาร ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564


 

รายชื่อผู้เข้าสอบระหว่างภาครายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 14 สิงหาคม 2564

ระดับประถมศึกษา

ที่

เวลา

รหัสประจำตัว

ชื่อ – สกุล

1

09.00 – 12.00 น.

6311000137

นางวันเพ็ญ  ปรางค์มณี

พักรับประทานอาหารกลางวัน

1

13.00 – 16.00 น.

6311000137

นางวันเพ็ญ  ปรางค์มณี

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2564

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ที่

เวลา

รหัสประจำตัว

ชื่อ – สกุล

1

09.00 – 12.00 น.

6312000931

นางสาวกันต์สุภา  ประดับศรี

2

09.00 – 12.00 น.

6312000959

นายเอกชัย  ทองคำใหญ่    

3

09.00 – 12.00 น.

6312000977

นายมณฑกาน  ทองมุ้ย

4

09.00 – 12.00 น.

6322000705

นายวายุ  ชัยปลัด

พักรับประทานอาหารกลางวัน

1

13.00 – 16.00 น.

6312000931

นางสาวกันต์สุภา  ประดับศรี

2

13.00 – 16.00 น.

6312000959

นายเอกชัย  ทองคำใหญ่    

3

13.00 – 16.00 น.

6312000977

นายมณฑกาน  ทองมุ้ย

4

13.00 – 16.00 น.

6322000705

นายวายุ  ชัยปลัด

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2564

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ที่

เวลา

รหัสประจำตัว

ชื่อ – สกุล

1

09.00 – 12.00 น.

6322000714

นางสาวธัญวรัตน์  แสงวิเชียร

2

09.00 – 12.00 น.

6322000732

นางสาวปภาวรินทร์  แก่นกระจันทร์

3

09.00 – 12.00 น.

6322000750

นางสาวศศิธร  สังข์แก้ว

4

09.00 – 12.00 น.

6322001159

นายดำรงศักดิ์  สระเพิ่มพูล

พักรับประทานอาหารกลางวัน

1

13.00 – 16.00 น.

6322000714

นางสาวธัญวรัตน์  แสงวิเชียร

2

13.00 – 16.00 น.

6322000732

นางสาวปภาวรินทร์  แก่นกระจันทร์

3

13.00 – 16.00 น.

6322000750

นางสาวศศิธร  สังข์แก้ว

4

13.00 – 16.00 น.

6322001159

นายดำรงศักดิ์  สระเพิ่มพูล

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2564

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ที่

เวลา

รหัสประจำตัว

ชื่อ – สกุล

1

09.00 – 12.00 น.

6412000260

นายสำเริง  ชื่นเชื่อม

2

09.00 – 12.00 น.

6412001043

นายสมชาย  ศรีสังข์งาม

3

09.00 – 12.00 น.

6122000183

นางสาวพัชรมัย ทองนิ่ม

4

09.00 – 12.00 น.

6222000364

นางสาวพรพิมล โพธิ์ผลิ

พักรับประทานอาหารกลางวัน

1

13.00 – 16.00 น.

6412000260

นายสำเริง  ชื่นเชื่อม

2

13.00 – 16.00 น.

6412001043

นายสมชาย  ศรีสังข์งาม

3

13.00 – 16.00 น.

6122000183

นางสาวพัชรมัย ทองนิ่ม

4

13.00 – 16.00 น.

6222000364

นางสาวพรพิมล โพธิ์ผลิ

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2564

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่

เวลา

รหัสประจำตัว

ชื่อ – สกุล

1

09.00 – 12.00 น.

6223000134

นายภาสกร ลาวัณย์วิสุทธิ์

2

09.00 – 12.00 น.

6223000161

นายกฤษฎา  ดอนน้อย

3

09.00 – 12.00 น.

6313001212

นายนฤเบศร์  ทองมุ้ย

4

09.00 – 12.00 น.

6313001258

นางสาวสุกัญญา  ทองสิทธิ์

พักรับประทานอาหารกลางวัน

1

13.00 – 16.00 น.

6223000134

นายภาสกร ลาวัณย์วิสุทธิ์

2

13.00 – 16.00 น.

6223000161

นายกฤษฎา  ดอนน้อย

3

13.00 – 16.00 น.

6313001212

นายนฤเบศร์  ทองมุ้ย

4

13.00 – 16.00 น.

6313001258

นางสาวสุกัญญา  ทองสิทธิ์

 

 

 

 

 

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2564

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่

เวลา

รหัสประจำตัว

ชื่อ – สกุล

1

09.00 – 12.00 น.

6313001276

นายเมธี  นุบาล

2

09.00 – 12.00 น.

6313001481

นายสมบูรณ์  ชินวงศ์ท้วม

3

09.00 – 12.00 น.

6323000333

นายราเชนทร์  ติดยงค์   

4

09.00 – 12.00 น.

6323000342

นางสาวภัทรสุดา  แหสมุทร

พักรับประทานอาหารกลางวัน

1

13.00 – 16.00 น.

6313001276

นายเมธี  นุบาล

2

13.00 – 16.00 น.

6313001481

นายสมบูรณ์  ชินวงศ์ท้วม

3

13.00 – 16.00 น.

6323000333

นายราเชนทร์  ติดยงค์   

4

13.00 – 16.00 น.

6323000342

นางสาวภัทรสุดา  แหสมุทร

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2564

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่

เวลา

รหัสประจำตัว

ชื่อ – สกุล

1

09.00 – 12.00 น.

6323000351

นางสาวศิริลักษณ์  เตี้ยทอง

2

09.00 – 12.00 น.

6323000360

นางสาวพรศิริ  สำเนียงหวาน

3

09.00 – 12.00 น.

6323000379

นายทัพไทย  พูลสวัสดิ์

4

09.00 – 12.00 น.

6323000388

นางสาวศิวาพร หมื่นราษฏร์

พักรับประทานอาหารกลางวัน

1

13.00 – 16.00 น.

6323000351

นางสาวศิริลักษณ์  เตี้ยทอง

2

13.00 – 16.00 น.

6323000360

นางสาวพรศิริ  สำเนียงหวาน

3

13.00 – 16.00 น.

6323000379

นายทัพไทย  พูลสวัสดิ์

4

13.00 – 16.00 น.

6323000388

นางสาวศิวาพร หมื่นราษฏร์

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2564

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่

เวลา

รหัสประจำตัว

ชื่อ – สกุล

1

09.00 – 12.00 น.

6323002449

นายวิโรจน์  เล่าเปี่ยม

2

09.00 – 12.00 น.

6413000188

นายพีรพิชญ์  แสงสาด

3

09.00 – 12.00 น.

6413000197

นางสาวจันทิมา  พยอมอำพันธ์

4

09.00 – 12.00 น.

6413000209

นางสาววริศรา  จันทคา

พักรับประทานอาหารกลางวัน

1

13.00 – 16.00 น.

6323002449

นายวิโรจน์  เล่าเปี่ยม

2

13.00 – 16.00 น.

6413000188

นายพีรพิชญ์  แสงสาด

3

13.00 – 16.00 น.

6413000197

นางสาวจันทิมา  พยอมอำพันธ์

4

13.00 – 16.00 น.

6413000209

นางสาววริศรา  จันทคา

 

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2564

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่

เวลา

รหัสประจำตัว

ชื่อ – สกุล

1

09.00 – 12.00 น.

6413000704

นางสุนันท์ ตรีเมฆ

2

09.00 – 12.00 น.

6413000713

นายพิษณุ  จินชัย

3

09.00 – 12.00 น.

6413000722

นางสาวธัญญารัตน์  อ่วมชม

4

09.00 – 12.00 น.

6413000731

นายธนชัย  ใจอ่อน

พักรับประทานอาหารกลางวัน

1

13.00 – 16.00 น.

6413000704

นางสุนันท์ ตรีเมฆ

2

13.00 – 16.00 น.

6413000713

นายพิษณุ  จินชัย

3

13.00 – 16.00 น.

6413000722

นางสาวธัญญารัตน์  อ่วมชม

4

13.00 – 16.00 น.

6413000731

นายธนชัย  ใจอ่อน

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่

เวลา

รหัสประจำตัว

ชื่อ – สกุล

1

09.00 – 12.00 น.

6413000740

นางสาวสุกัญญา  ดอนไพรเมา

2

09.00 – 12.00 น.

6413000759

นายนพรัตน์  เกษสังข์

3

09.00 – 12.00 น.

6413001297

นายพงษ์ศิริ แตงอ่อน

4

09.00 – 12.00 น.

6413001279

นายเครือ มู

พักรับประทานอาหารกลางวัน

1

13.00 – 16.00 น.

6413000740

นางสาวสุกัญญา  ดอนไพรเมา

2

13.00 – 16.00 น.

6413000759

นายนพรัตน์  เกษสังข์

3

13.00 – 16.00 น.

6413001297

นายพงษ์ศิริ แตงอ่อน

4

13.00 – 16.00 น.

6413001279

นายเครือ มู

 

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2564

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่

เวลา

รหัสประจำตัว

ชื่อ – สกุล

1

09.00 – 12.00 น.

6413000768

นางสาวบุตรดี คงพันธ์ศรี

2

09.00 – 12.00 น.

6413001336

นายชรินทร์ ใจรักดี

3

09.00 – 12.00 น.

6413001345

นายชูทรัพย์  กาสา

4

09.00 – 12.00 น.

6413001420

นายนัทธพงศ์  เส็งดอนไพร

5

09.00 – 12.00 น.

6413001279

นางสาวดุสิตา  ขันสิงห์

พักรับประทานอาหารกลางวัน

1

13.00 – 16.00 น.

6413000768

นางสาวบุตรดี คงพันธ์ศรี

2

13.00 – 16.00 น.

6413001336

นายชรินทร์ ใจรักดี

3

13.00 – 16.00 น.

6413001345

นายชูทรัพย์  กาสา

4

13.00 – 16.00 น.

6413001420

นายนัทธพงศ์  เส็งดอนไพร

5

13.00 – 16.00 น.

6413001279

นางสาวดุสิตา  ขันสิงห์

 

 เข้าชม : 667


กศน.ตำบลเครือข่าย 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรายชื่อเข้าสอบระหว่างภาค วันที่ 14-30 สิงหาคม 2564 10 / ส.ค. / 2564
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้ง ที่นี่ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป