[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

โครงสร้างบุคลากร


นายพีรฉัตร  อนุวงศ์
ผู้อำนวย  กศน.อำเภอกำแพงแสน

 
 
 
นางสาวถาวร  ศิลปศร
ครู
 
 
นางสาวเฉลิมศรี  มัยเจริญ
บรรณรักษ์ปฏิบัติการ

 
นายเกรียงศักดิ์  อินทร์สาลี
พนักงานพิมพ์ดีด
 

นายสมเกียรติ  ดวงศรี
พนักงานราชการ
 
 
นายธนยศ  ชัยวงค์
พนักงานราชการ
 

 นางนุชสรา  ผิวงาม
พนักงานราชการ
 

 นางสาวปุณยนุช  บิลชัยยะ
พนักงานราชการ
 

 นางจันทรา  ศรีแก้ว
พนักงานราชการ


นางสาวสุจิตรา  สมทรง
 หัวหน้า กศน.ตำบลทุ่งกระพังโหม


นางสาวลักษ์คณา  ส่งโสภา
 หัวหน้า กศน.ตำบลทุ่งลูกนก


นางสาวขนิษฐา  โพธิ์ทอง
 หัวหน้า กศน.ตำบลห้วยขวาง


นางสาวกษิรา  นิ่มทัศนศิริ
 หัวหน้า กศน.ตำบลวังน้ำเขียว


นางสาวสุรีพร  กล่ำรัตน์
 หัวหน้า กศน.ตำบลสระสี่มุม


นางสาวเกศสุดา  ขาวขำ
 หัวหน้า กศน.ตำบลทุ่งบัว


นางสาววิไลพร  หนูนันท์
 หัวหน้า กศน.ตำบลหนองกระทุ่ม


นางสาววรรณเพ็ญ  ฮวบบุรี
 หัวหน้า กศน.ตำบห้วยม่วง


นางสาวประภาพร  อินทร์พลอย
 หัวหน้า กศน.ตำบดอนข่อย


นางสาวประภัสสร  อินทร์พลอย
 หัวหน้า กศน.ตำบลรางพิกุล


นางสาวบัวบูชา  ล้ำเลิศ
 หัวหน้า กศน.ตำบลทุ่งขวาง


นายเทิดศักดิ์  นวากาศ
 หัวหน้า กศน.ตำบลกระตีบ


นายประยุทธ์  สุขเกษม
 หัวหน้า กศน.ตำบลกำแพงแสน


นายไพรโรจน์  โพธิ์ทอง
 หัวหน้า กศน.ตำบลสระพัฒนา


นายณรงค์  ขวัญเพิ่มพร
 หัวหน้า กศน.ตำบลห้วยหมอนทอง


นางสาวสุจรรยา  รักพงไทย
 ครูสอนผู้พิการ


นายทศพร  ชาวนาสาว
 ครูสอนผู้พิการ


นางสาวศศิมาภรณ์    อนันถาวร
 ครูสอนผู้พิการ


นางสาวกฤษณา  จ่าหมื่นปราบนคร
 ครูสอนผู้พิการ


น.ส.เบญจรัตน์  ไพศาสลธนากร
 ครูสอนผู้พิการ


   นางสาวพรนภา  นามพรม
 ครูสอนผู้พิการ


นางณัชภัทร   ชัยวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายขวัญชัย   ทองดอนจิว

  นักวิชาการโสตศึกษา


นายพีระสรรค์ แช่มพุก
นักวิชาการศึกษานางสาวจิรวรรณ  แสงจันทร์
  บรรณารักษ์อัตราจ้าง


เข้าชม : 1037
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 499/1 หมู่ 1 ตำบลกำแพงแสน  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  
โทรศัพท์ 034-352039  
โทรสาร  034-282364 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี