[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“กศน.ตำบลห้วยขวาง พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ”

 ปรัชญา
“ปรัชญาคิดเป็น” 

อัตลักษณ์สถานศึกษา
“เรียนรู้ คู่อาชีพ” 

เอกลักษณ์
“แหล่งเรียนรู้การเกษตร”

 พันธกิจ

1.       กศน.ตำบลห้วยขวาง จัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ

2.       กศน.ตำบลห้วยขวาง จัดและส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

3.       กศน.ตำบลห้วยขวางส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจดทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพให้กับประชาชน

4.       กศน.ตำบลห้วยขวาง พัฒนาบุคลากรเพื่อจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

5.      กศน.ตำบลห้วยขวาง ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

 เป้าประสงค์

1.       ผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

2.       จัดและส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

3.       ประชาชนนำเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ

4.       บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

5.       ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตามความเหมาะสมเข้าชม : 599
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 499/1 หมู่ 1 ตำบลกำแพงแสน  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  
โทรศัพท์ 034-352039  
โทรสาร  034-282364 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี