[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

บทบาท ภาระกิจ

บทบาทหน้าที่ของหัวหน้า กศน. ตำบล

               1. การวางแผน

                       1.1 จัดทําฐานข้อมูลชุมชน

                       1.2 จัดทําแผนพัฒนา กศน. ตําบล

                       1.3 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี

           2. การจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

               2.1 จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ดังนี้

                       - การส่งเสริมการรู้หนังสือ

                       - การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                       - การศึกษาต่อเนื่อง

                2.2 จัดและส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

                       - ส่งเสริมการอ่าน

                       - จัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

                       - บริการข่าวสารข้อมูล และสื่อทุกประเภท

                       - จัดและส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดประชาชนตำบล ห้องสมุดชุมชน มุมหนังสือบ้าน

           3. บริการการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย

                                3.1  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ร่วมกับ (สอศ.)

                   3.2  ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ (สคบ.)

                   3.3  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ร่วมกับ (กระทรวงไอซีที)

                   3.4  มุมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ร่วมกับ (สสวท.)

                   3.5  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับโรงพยาบาล สถานีอนามัย

                   3.6  ธนาคารเคลื่อนที่

                   3.7  การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

                   3.8  อำเภอเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอ

        4. สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน โดยการประสานขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายองค์กรชุมชนผู้รู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ       
              ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อร่วมเป็นอาสาสมัคร กศน. อาสามสมัครส่งเสริมการอ่านเป็นต้น

          5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แผนงาน โครงการ กิจกรรมและผลการดำเนินของ กศน.ตำบลในรูปแบบต่างๆ

          6. รายงานผลการปฏิบัติงาน

          6.1 รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามแผนแบบและระยะเวลาที่กำหนด

          6.2 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำตำบลของ กศน.ตำบลเข้าชม : 780
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครปฐม
140  ตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 0-3428-9039   0-3430-5683
โทรสาร   0-3428-9039
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี