[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 


 
๑.บทบาทและภารกิจของ กศน.ตำบลสระกระเทียม
              กศน.ตำบล มีบทบาทสำคัญในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน โดยมีหัวหน้า กศน.ตำบล เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน กศน.ตำบล ดังนี้
๑. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้า กศน. ตำบล
๑) การวางแผนจัดทำฐานข้อมูลชุมชน  จัดทำแผนพัฒนา กศน. ตำบล และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
๒) การจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
             จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ได้แก่ การส่งเสริมการรู้หนังสือการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ การศึกษาต่อเนื่อง
             จัดและส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ ส่งเสริมการอ่าน จัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ บริการข่าวสารข้อมูล และสื่อที่หลากหลาย จัดและส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดประชาชนตำบล ห้องสมุดชุมชน มุมหนังสือบ้าน
๓) บริการการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย
          - ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ร่วมกับ (สอศ.)
          - ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ (สคบ.)
          - ICT ชุมชน ร่วมกับ (กระทรวงไอซีที)
          - มุมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตร่วมกับ (สสวท.)
          - หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับโรงพยาบาล สถานีอนามัย
          - ธนาคารเคลื่อนที่
          - การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
          -อำเภอเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอ
ศูนย์การเรียนรู้
๔) สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน โดยการประสานขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย องค์กรชุมชนผู้รู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจน
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อร่วมเป็นอาสาสมัคร กศน. อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน เป็นต้น
๕) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แผนงาน โครงการ กิจกรรมและผลการดำเนินงานของ กศน. ตำบล ในรูปแบบต่างๆ
๖) รายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามแบบรายงานและระยะเวลาที่กำหนด และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กศน. ตำบล
๒.๑ ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนตำบลพระประโทน
             เดิม ศรช.ตำบลพระประโทน ตั้งอยู่ ณ ชุมชนปฐมอโศก หมู่ ๕ ตำบลพระประโทน และเนื่องจากการเดินทางไม่สะดวกและอาคารเรียนไม่เอื้อกับการเรียนการสอนจึงย้ายมาตั้งอยู่ ณ อาคารทวารวดี หมู่ ๓ ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม    จังหวัดนครปฐม และได้จัดตั้งเป็น ศรช. ปี ๒๕๕๒ โดย ศรช.พระประโทน ได้รับการสนับสนุน ของ ผู้นำท้องถิ่นในตำบลพระประโทน
             ตำบลพระประโทน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ กศน.ตำบลพระประโทน ตามคำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ ๑๓๗๒/๒๕๕๓ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ กศน.ตำบลพระ ประโทน   โดยอาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยศูนย์การเรียนชุมชน พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๙ (๒) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน ๗ ราย เมื่อวันที่ ๑   สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยมีนายวิชาญ นะวาระ เป็นประธานกรรมการฯ  และนางสาวคริษฐา วงศ์อักษร เป็นกรรมการและเลขานุการ ให้คณะกรรมการ กศน. มีหน้าที่ประสานงานและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประสานส่วนราชการและเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่น
            ตามที่กฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กำหนดให้เป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ กศน.ตำบลต่อไป
๒.๒ ข้อมูล กศน.ตำบลพระประโทน จำนวนนักศึกษา
         การศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   - จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนวัยแรงงาน ๖๐ คน
                   - กิจกรรมปรับพื้นหมวดวิชาหลัก
                   - กิจกรรมสอนเสริม
                   - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
                   - กศน.ตำบลพระประโทน มีนักศึกษา จำนวน   ๖๐ คน 
                   - ระยะเวลาการพบกลุ่มในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ (พ.ย.- ก.ย.๕๕)
                   - ศรช.วัดไร่เกาะต้นสำโรง ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
                   - กศน.ตำบลพระประโทน ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
                   - การศึกษาตามอัธยาศัย   ๓๐๐ คน
                    - การศึกษาสายอาชีพ      ๒๐๐ คนเข้าชม : 730
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครปฐม
140  ตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 0-3428-9039   0-3430-5683
โทรสาร   0-3428-9039
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี