[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ประวัติความเป็นมาของ สกร.อำเภอนครชัยศรี

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

                    ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนครชัยศรี ได้รับประกาศแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๖

                    กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้มีคำสั่งที่ ๙๔๐/๒๕๓๗ ลงวันที่  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๓๗
ให้นายธนิต บุญประเสริฐ มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนครชัยศรี

                    สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งที่ ๗๑๐ / ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๗พฤษภาคม ๒๕๔๘
ให้นางชมพูนุท จารีบูรณภาพ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนครชัยศรี 

                    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งที่ ๑๒๖๙ / ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ ให้นายดิลก สิงหเสนี ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอดอนตูมมาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนครชัยศรี

                    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑เปลี่ยนชื่อจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนครชัยศรีเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครชัยศรี เรียกโดยย่อว่า กศน.อำเภอนครชัยศรี

                    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งที่  ๑๒๑๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒  ให้นายพิชิต แสงลอย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนตูมมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครชัยศรี

                    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งที่ ๑๕๑๕/๒๕๕๓  ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓  ให้นายวุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากท่อมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครชัยศรี

          สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งที่ 2615/๒๕๕๘ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้นางพิณัชกุญ ศักดิ์วิโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนตูมมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครชัยศรี

 

ประวัติความเป็นมาของอำเภอนครชัยศรี

         ๑. กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ให้ความเห็นว่า นครชัยศรีเป็นพระนามของพระเจ้าศิริชัยซึ่งเป็นต้นวงศ์ของสมเด็จพระรามาธิบดีอู่ทอง ซึ่งเคยอพยพผู้คนลงมาทางใต้อยู่ ณ เมืองนครปฐม  ขณะนั้นยังเป็นเมืองร้าง ต่อมาพระมหาจักพรรดิ์ทรงตั้งเมืองขึ้นอยู่ใกล้เคียงกับเมืองเดิมของพระเจ้าศิริชัย ซึ่งทรงขนานนามเมืองนี้ว่า  นครชัยศรี

                    ๒. พระธรรมวงศ์เวที (อ่ำ ธรรมตโต) วัดโสมนัสวิหารให้ความเห็นว่า ตามหลักฐานกระเบื้องจาร ขุนพานเมืองฟ้า(พระยาพาน) รบชนะศึก กระทำแก่พระเจ้าสุริยวรมันซึ่งยกทัพเข้ามาหลายสาย สายหนึ่งที่แม่น้ำดอนลว้า เมื่อรบชนะศึกที่แม่น้ำดอนลว้าก็ให้ชื่อใหม่กับแม่น้ำว่าชัยสี และขุนพานเมืองฟ้าก็สร้างนครไชยศรีเนื่องจากรบชนะขแมทุกด้านที่ยกทัพมา

                    อำเภอนครชัยศรีเคยเป็นที่ตั้งเมืองนครชัยศรีในรัชกาลของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  ตัวเมืองอยู่ใต้ปากคลองบางแก้ว (ห่างจากตัวอำเภอปัจจุบันประมาณ ๒ กิโลเมตร)
มีฐานะเป็นเมืองซึ่งอยู่ในสังกัดกรมมหาดไทย  ต่อมาได้โปรดเกล้า ฯ  ให้โอนเมืองนครชัยศรีในสังกัดกรมมหาดไทยไปสังกัดกรมท่า  จนกระทั่งมีการปรับปรุงการปกครองใหม่เมื่อ  พ.ศ. ๒๔๓๗  ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้จัดตั้งกระทรวงมหาดไทยขึ้น และจัดรูปการปกครองเป็นมณฑลเทศาภิบาล เมืองนครชัยศรี จึงได้โอนไปสังกัดกระทรวงมหาดไทยและได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งมณฑลขึ้นโดยรวมเมืองนครชัยศรี สมุทรสาคร สุพรรณบุรี เข้าไว้ในมณฑลเดียวกันว่า
มณฑลนครชัยศรี และให้เมืองนครชัยศรีเป็นที่ตั้งมณฑล

                    ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๔๐ ได้ย้ายที่ตั้งที่ว่าการมณฑลไปตั้งที่พระปฐมเจดีย์ และรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เปลี่ยนชื่อเมืองนครชัยศรี เป็นเมืองนครปฐม แต่ชื่อมณฑลยังคงเรียกตามเดิม ส่วนที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ ได้ย้ายจากที่เดิมมาอยู่ในที่ตั้งปัจจุบัน ใน พ.ศ. ๒๔๔๖  โดยเรียกว่าอำเภอเมือง  จนถึง พ.ศ. ๒๔๕๖ ซึ่งเป็นปีที่ตั้งเมืองนครปฐมขึ้น และยุบอำเภอเมือง ตั้งเป็นอำเภอนครชัยศรี ขึ้นกับจังหวัดนครปฐมจนถึงปัจจุบันเข้าชม : 2653
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 32 หมู่ 3 ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120
 

โทรสาร 034-338745 , 034-338745 
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี