[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 วิสัยทัศน์ (vision)

กศน.อำเภอนครชัยศรี ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในเขตอำเภอนครชัยศรี
อย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึงและมีคุณภาพ

อัตลักษณ์

ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์

สร้างโอกาสการเรียนรู้

พันธกิจ

      1. จัด และส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต        

 

      2. ส่งเสริม  และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

      3. พัฒนา  และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา  ในการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

      4. ส่งเสริม และพัฒนาผู้รับบริการให้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาคิดเป็น ไปใช้ในการดำเนินชีวิต

      5. พัฒนาบุคลากร และระบบการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมเข้าชม : 905
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 32 หมู่ 3 ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120
 

โทรสาร 034-338745 , 034-338745 
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี