[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ประวัติกศน.ตำบลนครชัยศรี

  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนครชัยศรี

(Nakhon Chaisri Sub-District Non-formal and Informal Education Centre")

สังกัด : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครชัยศรี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

 ประวัติความเป็นมา กศน.ตำบลนครชัยศรี

ศูนย์การเรียนชุมชนปากคลองบางแก้ว คือ กศน.ตำบลนครชัยศรี สังกัด กศน.อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เดิมตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ณ วัดใหม่สุปดิษฐาราม ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2548 โดยมีอาจารย์เขมจิรา พึ่งบำรุง เป็นผู้ดูแลประสานงานและจัดกิจกรรมในตำบล  ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเมื่อวันที่  21 กันยายน พ.ศ. 2553  นางสาวรัตติกร  ภิรมย์โคร่ง ได้รับนโยบายจากสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม มีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็น  หัวหน้า กศน.ตำบลนครชัยศรี  ตามคำสั่งที่ 98/2553 เรื่องการแต่งตั้งหัวหน้า กศน.ตำบล ลงวันที่ 21 กันยายน 2553  เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2556)

           แต่เนื่องจากน้ำท่วมหนัก ในปี พ.ศ.2554 ทำให้ กศน.ตำบลนครชัยศรี ได้รับความเสียหาย ทั้งสถานที่และเอกสาร จึงได้ย้ายมา ณ ชั้นบนห้องสมุดประชาชนอำเภอนครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นสถานีอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและยังเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในเขตพื้นที่และใกล้เคียงต่อไป

ทำเนียบครู กศน.ตำบลนครชัยศรี

ครู กศน.ตำบลนครชัยศรี มีผู้ดำรงตำแหน่ง ตามลำดับดังนี้

 

ที่

            ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1.

นางสาวเขมจิรา

พึ่งบำรุง

ครูอาสาสมัครฯ

2548

2.

นางสาวรัตติกร   

ภิรมย์โคร่ง

ครู กศน.ตำบล

2553 - พฤษภาคม 2560

3.

นางสาวพรทิพย์  

หอมแก้ว

ครู กศน.ตำบล

1 มิถุนายน  – กันยายน 2560

4.

นายกิตติพันธ์   

ก้านขวา

ครู กศน.ตำบล

1 ตุลาคม 2560 – ปัจจุบันเข้าชม : 1899
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 
113/1 หมู่ 2 ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120  
โทรศัพท์ 034-338745,061-7720613 โทรสาร 034-338745 
E-mail : moodew555.123@gmail.com
FB : ศกร.ตำบลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี