[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนครชัยศรี

ชื่ออำเภอภาษาอังกฤษ Nakhonchaisri Sub-district NonFormal and Informal Education Centre.
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครชัยศรี
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ

แนวทาง/กลยุทธ์การดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ของ กศน.ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงทางการเมือง

          หลังจากที่มีการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 และได้มีการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นเพื่อบริหารประเทศ โดยมีฝ่ายค้านตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้เกิดขั้วทางการเมืองขึ้นอย่างชัดเจน ในการนี้ กศน.ตำบลนครชัยศรี จึงมุ่งเน้นการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมความสามัคคี คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย ของประชาชนในพื้นที่โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ประชาชนมีความสามัคคีปรองดองมากยิ่งขึ้น
แนวทางการจัดการศึกษากลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ

          จากการสำรวจข้อมูลประชากรวัยแรงงานตำบลนครชัยศรี พบว่ามีแนวโน้มลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการย้ายถิ่นฐานของแรงงานบ่อย จำนวนประชากรแฝเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านอนามัยที่ถูกต้องและเหมาะสม ส่งผลต่อความคุณภาพชีวิต การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และควรจัดให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ตำบลนครชัยศรี มีกลุ่มประชากรช่วงอายุ 15-19 ปีจำนวนมากไม่ได้ศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชากรมีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือน กลุ่มวัยรุ่นมีความเสี่ยงทางสุขภาพมากขึ้นมีปัญหาด้านยาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  กลุ่มวัยผู้สูงอายุในตำบลนครชัยศรี มีปัญหาด้านสุขภาพมากขึ้น เช่น ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน จากข้อมูลด้านสาธารณสุขพบว่าในชุมชนตำบลนครชัยศรีป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาการบริโภคที่ไม่ถูกสุขอนามัย ขาดการออกกำลังกาย และขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม และประเพณีในท้องถิ่น

          ในปัจจุบันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศต่อเด็กและสตรีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยคนไทยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากกว่าส่วนรวมและมีการทุจริตมากขึ้น กศน.ตำบลนครชัยศรี เห็นความสำคัญของสภาพปัญหาจึงมีแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อให้ความรู้กับประชาชนในชุมชน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยมหลัก 12 ประการ และคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานในถิ่นให้สืบต่อไป ประชาชนในชุมชนตำบลดอนแฝกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกและประชาคมอาเซียน

          ตำบลนครชัยศรี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างเกษตรกรรมและทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในชุมชนมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านอาศัยอยู่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาวการณ์มีงานทำของแรงงานไทย นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของคนไทยในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น กศน.ตำบลนครชัยศรี มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มผู้ใช้แรงงานและกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อส่งเสริมด้านทักษะประกอบอาชีพและการมีงานทำอย่างยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน
ด้านฝีมือแรงงานในอนาคต
 เข้าชม : 973
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 
113/1 หมู่ 2 ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120  
โทรศัพท์ 034-338745,061-7720613 โทรสาร 034-338745 
E-mail : moodew555.123@gmail.com
FB : ศกร.ตำบลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี