[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
กศน.ตำบลนครชัยศรี มีนักศึกษา จำนวน 40 คน ดังนี้

ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 คน กลุ่ม 73301100 กศน.ตำบลนครชัยศรี กลุ่ม 1
1 6121000107 นางจุไร  บุญปลูก

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 11 คน 
กลุ่ม 73301200 กศน.ตำบลนครชัยศรี กลุ่ม 1
1 6022000406 นางสาวสุชาดา  ผลทวี
2 6022000424 นายธีรวุฒิ  ม่วงศรี
3 6112000046 เด็กหญิงวรรณวิภา  เพ็งทอง
4 6122000771 นางสาววิพร  สุขศรี
5 6122000810 เด็กชายนครินทร์  เป้าป้องกัน
6 6212000236 นางสาวจิระนันท์  เหล่าสำโรง
7 6212000245 นางสาวเชนุตา  สุขเข็มมา
8 6212000254 นางสาวจิติกาล  เพียรทอง
9 6212000263 เด็กหญิงรัชนี  สุดสมศรี
10 6212000272 เด็กหญิงรุ่งระวี  ดำเนินงาม
11 6212000281 นางสาวอภิญญา  ธรรมประโชติ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 28 คน กลุ่ม 73301300 กศน.ตำบลนครชัยศรี กลุ่ม 1
1 6013000475 นายชัชรินทร์  เอี่ยมสะอาด
2 6013001285 นายสิทธิพงษ์  ตุ่มศรียา
3 6023000454 เด็กหญิงนฤมล  จันทิพย์วงษ์
4 6113000030 นายเมธา  ดอกบัวตูม
5 6113000067 นายพสิษฐ์  ก้านจันทร์
6 6113000076 นายณัฐวุฒิ  น้อยพิทักษ์
7 6113000085 นางสาวปิยดา  สังข์พินโย
8 6123001052 นางสาววิภาดา  กำลังบุญ
9 6123001061 นางสาวอรนุช  ขมิ้นเขียว
10 6123001098 นายรัชชานนท์  ชั้นประเสริฐ
11 6123001119 นายกรกช  โลมาแจ่ม
12 6123001128 นางสาวสุดที่รัก  มังษะชาติ
13 6123001137 นายจิระเดช  ปานเพชร
14 6123001146 นางสาวสุกัญญา  เรืองประชา
15 6213000350 นายวีรวัฒน์  ปรากฏมาก
16 6213000369 นางสาววรินทร์ชญาดา  ชนาภัทรวีรโรจน์
17 6213000378 นางสาวสุนิสา  คมวิเศษ
18 6213000387 นายอานนท์  ผาพรมมา
19 6213000396 นายสมภพ  จาดเกิด
20 6223000012 นางสาวปุณณภา  บวรศิริกุล
21 6223000021 นางสาวกิตติมา  แซ่ลิ้ม
22 6223000030 นางปัทมา  เจริญยศ
23 6223000049 นายสกล  สระน้ำหวาน
24 6223000058 นายชยธร  ดีขยัน
25 6223000067 นางสาวนภารัตน์  ทุมทัดทราย
26 6223000076 นางสาวอัญชลี  ทองโคต
27 6223000085 นางสาวกนกวรรณ  โสภา
28 6223000094 นายจักรกฤษ์  ไชยพินิจ
 
 


เข้าชม : 797
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 
113/1 หมู่ 2 ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120  
โทรศัพท์ 034-338745,061-7720613 โทรสาร 034-338745 
E-mail : moodew555.123@gmail.com
FB : ศกร.ตำบลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี