[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 วิสัยทัศน์ (vision)

กศน.อำเภอกำแพงแสน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างมิตรกับเครือข่าย  กระจายโอกาสทางการศึกษา นำพาคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์

มีคุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์

สถานศึกษาพอเพียง

พันธกิจ

1) จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ

เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาอาชีพ  คุณภาพชีวิต  สังคม และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่าย

3) พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

4) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน ส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และศูนย์การเรียนในรูปแบบต่างๆ

5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้าชม : 729
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 32 หมู่ 3 ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120
 

โทรสาร 034-338745
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี