[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

ประวัติกศน.ตำบลพะเนียด

สืบเนื่องจากหนังสือคำสั่งสำนักงาน กศน. เลขที่ ศธ 0210.02/3267 ลงวันที่ 4 กันยายน 2552 เรื่อง การดำเนินงาน กศน.ตำบล ตามนโยบายของสำนักงาน      โดย นายอภิชาต  จีรวุฒิ ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ทุกจังหวัด ดำเนินการปรับศูนย์การเรียนชุมชนในตำบลให้เป็น กศน.ตำบลศูนย์การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลพะเนียด ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดห้วยตะโก เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้ประกาศจัดตั้ง
เมื่อวันที่
22 พฤศจิกายน 2542 โดยมี นายมานิต  ศิลปะอาชา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้ลงนามจากจำนวน ทั้งหมด 41 แห่ง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์            จาก พระครูสังฆรักษ์ไพบูลย์ กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดห้วยตะโก ให้จัดตั้งเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลพะเนียด ให้ใช้อาคารไม้ 2 ชั้น      (ครึ่งไม้ครึ่งปูน) ในบริเวณวัดห้วยตะโก เป็นที่ทำการ กศน.ตำบลพะเนียด เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของตำบลพะเนียด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และได้รับสนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมจากหน่วยงานของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาสังคม รุ่นที่ 3/52 กลุ่มที่ 6 คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ามาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554และได้ทำพิธีส่งมอบอาคารเรียนเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และได้เปิดใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 


เข้าชม : 1610
 
 
ศกร.ตำบลพะเนียด
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 32 หมู่ 3 ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120

โทรสาร 034-338745
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี