[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ประวัติกศน.ตำบลสัมปทวน

กศน.ตำบลสัมปทวน เดิมเรียกว่า ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลสัมปทวน ตั้งอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 โดยมีนายชูศักดิ์ โพกะชา ครูศูนย์การเรียนชุมชน ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวนและได้รับความอนุเคราะห์จากนายมาตรี สงวนจีน นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลสัมปทวน ในการขอใช้ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 6 ตำบลสัมปทวนในการจัดการเรียนการสอน  และจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของตำบลสัมปทวน  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนรักการอ่านและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ต่อมาได้รับประกาศจัดตั้งเป็น กศน.ตำบลสัมปทวน และทำพิธีเปิดป้ายในวันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553  โดยนายวรสิทธิ์  ชัยเลิศวณิชกุล นายอำเภอนครชัยศรี  และได้ย้ายมาพบกลุ่มและจัดกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นลาน  ในภาคเรียนที่ 1/2556 เนื่องจากมีความสะดวก เอื้อต่อการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่และมีคณะกรรมการ กศน. ตำบล  ซึ่งเป็นคณะบุคคลที่มีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของ กศน. ตำบลให้เป็นไปตามภารกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          กศน.ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี มีนักศึกษาชายและหญิง รวมทั้งสิ้นจำนวน 4๐ คน

 
เข้าชม : 1719
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 32 หมู่ 3 ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120
  

โทร. 034-338745 , โทรสาร 034-338745  
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี