[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

           วิสัยทัศน์
            “ภายในปี 2566  ศกร. ตำบลดอนแฝก จะทำงานเป็นทีม ประสานภาคีเครือข่ายกระจายการศึกษาสู่อาเซียนสร้างศูนย์กลางอาชีพให้ประชาชน น้อมนำปัญญาบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
            ปรัชญา
             “คิดเป็น”
           อัตลักษณ์สถานศึกษา
             “ใฝ่เรียนรู้”
            เอกลักษณ์ 
              “ใฝ่รู้”
          จุดเน้นจุดเด่นการทำงานของ กศน.ตำบล

          1.  เป็นการยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนวัยแรงงาน และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์จะได้รับการ
        ศึกษา

          2.  เป็นกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ของคนในชุมชนให้มีวิธีคิดและดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          3.  กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ประสบการณ์ มีอาชีพและสามารถพัฒนาอาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

          4.   สถานศึกษามีการจัดระบบการประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
พันธกิจ
      1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ
      2. จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำพัฒนาสมรรถนะของประชาชนและชุมชนให้สามารถสร้างสรรค์และแข่งขันด้านอาชีพได้อย่างยั่งยืน

           3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
      4. พัฒนาและส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ

        5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทำของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        คุณลักษณะอันพึงประสงค์
                 “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ”

 เข้าชม : 529
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 32 หมู่ 3 ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120
 

โทร. 034-338745 , โทรสาร 034-338745  

เว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี