[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

 

          กศน.ตำบล จะมีการปรับบทบาทภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและบริบทของพื้นที่ ตลอดจนรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนมากขึ้น ภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน 4 ศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่

1) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่เป็นศูนย์กลางการส่งเสริม จัดกระบวนการการเรียนรู้ และหน่วยประสานงานแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในชุมชน ดำเนินงานร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

 2) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.) เพื่อสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเฉพาะสิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยโดยบูรณาการความร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

 3) ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ซึ่งบริหารจัดการฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ กศน. และชุมชน เพื่อให้มีความรู้และรับรู้ที่เท่าทัน ปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคดิจิทัล

 4) ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษา โดยยึดชุมชนเป็นฐานในการดำเนินงานโดย กศน.ตำบล มีบทบาทหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก

 

 

 

 เข้าชม : 623
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 32 หมู่ 3 ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120
 

โทรสาร 034-338745 , 034-338745 
สล็อตเว็บตรง Powered by
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in C:\AppServ\www\730320\index.php on line 293