[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

 

บทบาทหน้าที่ภารกิจ ศกร.ตำบล

ศกร.ตำบล มีบทบาทสำคัญในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมแหงการเรียนรู้ในชุมชน โดยมีหัวหน้า ศกร.ตำบล เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ศกร.ตำบล ดังนี้

                     1. จัดประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนของทุกกระทรวง ทบวง กรมและองค์ชุมชนในพื้นที่เพื่อร่วมกันวางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและเกิดผลงานที่ชัดเจน

                     2. ประสานงานกับหน่วยงานที่สำนักงาน กศน.สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. และ กศน.อำเภอ/ เขต ที่ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือในการจัดบริการและกิจกรรมร่วมกัน

                     3. จัดทำฐานข้อมูลชุมชนโดยใช้ Micro Planning เป็นเครื่องมือและสรุปจัดทำแผนการจัดการศึกษาของชุมชน

                     4. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนักศึกษา 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน และไม่เกิน 66 คน
ทุกภาคเรียน

              5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาพัฒนาชุมชน

                     6. จัดและพัฒนา กศน.ตำบล ให้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ศูนย์สร้างโอกาสทางการศึกษาศูนย์การเรียนชุมชน และศูนย์ข้อมูลชุมชน

                7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 


 เข้าชม : 599
 
 
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลลานตากฟ้า ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
โรงเรียนวัดลานตากฟ้า หมู่ 4 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120
  

โทรสาร 034-338745 , 088-5153212  
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี