[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

วิสัยทัศน์

ประชาชนตำบลลานตากฟ้าได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21

 

อัตลักษณ์สถานศึกษา

แม่น้ำท่าจีน  ถิ่นเกษตรอินทรีย์  มุ่งสู่วิถี  เศรษฐกิจพอเพียง

 
เอกลักษณ์

    “ใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง      

 

 

จุดเน้นจุดเด่นการทำงานของ ศกร.ตำบล

1. พัฒนาบุคลากร องค์กรนักศึกษา และอาสา ศกร.ระดับตำบล ให้มีวิสัยทัศน์และศักยภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการทำงานตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ

2. พัฒนาและขยายภาคีเครือข่าย ให้สามารถจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ปรับปรุงระบบกลไกการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยพัฒนาระบบงบประมาณที่เน้นความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

4. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับปรุง แก้ไข และจัดให้มีแนวปฏิบัติที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

5. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้พร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก

6. สร้างสรรค์และพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนวิเคราะห์ SWOT ของ กศน.ตำบลลานตากฟ้า SWOT Analysis คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กรเป็นขั้นตอนแรกๆในการทำแผนประเภทต่างๆ เช่น แผนกลยุทธ์ ซึ่งกำลังเป็นแผนที่วงการต่างๆรวมทั้งวงการ กศน. สนใจ

 

พันธกิจ

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและส่งเสริมการศึกษาในระบบให้มีคุณภาพ

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษาตลอดชีวิต

4. พัฒนาบุคลากร (องค์กรนักศึกษา และอาสา กศน.ตำบล) และภาคีเครือข่ายเพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5. ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าชม : 521
 
 
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลลานตากฟ้า ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
โรงเรียนวัดลานตากฟ้า หมู่ 4 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120
  

โทรสาร 034-338745 , 088-5153212  
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี