[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ประวัติกศน.ตำบลงิ้วราย

ข้อมูล กศน.ตำบลงิ้วราย

          ชื่อสถานศึกษา กศน.ตำบลงิ้วราย  สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครชัยศรี สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการประวัติความเป็นมา ของสถานศึกษา

กศน.ตำบลงิ้วราย  เดิมเรียกว่า  ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลงิ้วราย  ตั้งอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่  3  ตำบลงิ้วราย  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ก่อตั้งเมื่อวันที่  24  กันยายน  2553   โดยมีนางสาวเสาวนีย์   ธูปทอง  ครูศูนย์การเรียนชุมชน  ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายและได้รับความอนุเคราะห์จากนายเชาว์   ปานกลิ่นพุฒ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ในการขอใช้ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 3  ตำบลงิ้วรายในการจัดการเรียนการสอน  และจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของตำบลงิ้วราย  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนรักการอ่านและเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และเป็นแหล่งเรียนรู้ราคาถูกสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    ที่เห็นความสำคัญของการศึกษา  ยินดีให้ใช้สถานที่เป็นที่จัดการเรียนการสอนของ กศน.  จนถึงปัจจุบัน รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย   ชุมชนตำบลงิ้วราย  กลุ่มแม่บ้าน   อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน องค์กรเอกชน  ประชาชน  นักศึกษา กศน.  ตำบลงิ้วราย  ในการจัดกิจกรรมต่างๆ

                   สำหรับการบริหารจัดการ  กศน.ตำบลจะมีครูศูนย์การเรียนชุมชนทำหน้าที่เป็นครู กศน.ตำบลงิ้วราย  มีคณะกรรมการ กศน. ตำบลงิ้วราย  ซึ่งเป็นคณะบุคคลที่มีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของ กศน. ตำบลให้เป็นไปตามภารกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ต่อมาได้รับประกาศจัดตั้งเป็น กศน.ตำบลงิ้วราย และทำพิธีเปิดป้าย ในวันจันทร์ที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2553  โดย  นายวรสิทธิ์   ชัยเลิศวณิชกุล  นายอำเภอนครชัยศรี มีคณะกรรมการ กศน. ตำบล  ซึ่งเป็นคณะบุคคลที่มีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของ กศน. ตำบลให้เป็นไปตามภารกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 


เว็บตรง

เข้าชม : 1701
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 32 หมู่ 3 ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนคราชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120
  

โทรศัพท์,โทรสาร 034-338745   
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี