[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

ประวัติกศน.ตำบลห้วยด้วน

ประวัติความเป็นมา  กศน.ตำบลห้วยด้วน

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. 2552-2561) ได้ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการเพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้ง กศน.ตำบลขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับประชาชนเพื่อประชาชนได้ใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้

 

กศน.ตำบลห้วยด้วน เดิมเป็นห้องเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนวัดกงลาด ครั้งแรกได้จัดการเรียนการสอน การพบกลุ่ม ณ ศาลาหน้าโรงเรียนวัดกงลาด เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 สำนักงาน กศน. ได้มีนโยบายให้ กศน.อำเภอดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนของแต่ละตำบลเป็น กศน.ตำบล โดย ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล     ห้วยด้วน ได้รับความอนุเคราะห์จากนายเอกนิษฐ์  ปริสุทธิกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกงลาด ให้ใช้อาคารไม้ที่เป็นห้องเรียนชั้น  2  เป็นสถานที่ในการจัดตั้งเป็น กศน.ตำบลในปัจจุบัน โดยมีนางสาวชัญญา  ดำรงค์ศิลป์  เป็นครู กศน.ตำบล

 
เข้าชม : 1604
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลห้วยด้วน   
อำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม  73150
  
โทรสาร 089-9921193 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี