[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

 

บทบาทหน้าที่ภารกิจ กศน.ตำบล

กศน.ตำบลจะมีการปรับบทบาทภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและบริบทของพื้นที่ตลอดจนรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนมากขึ้น ภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน 4 ศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่

          1) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่  เป็นศูนย์กลางการส่งเสริม จัดกระบวนการการเรียนรู้ และหน่วยประสานงานแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในชุมชน ดำเนินงานร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาจักร (กอ.รมน.)

          2) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) เพื่อสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยเฉพาะสิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยบูรณาการความร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

3) ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ซึ่งบริหารจัดการฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ กศน. และชุมชน เพื่อให้มีความรู้และรับรู้ที่เท่าทันปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคดิจิทัล

          4) ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษา  โดยยึดชุมชนเป็นฐานในการดำเนินงาน โดย กศน.ตำบลมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก

บทบาทหนาที่ของหัวหน้า กศน. ตําบล

1.  การวางแผนจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยมีกระบวนการทำงาน  ดังนี้

               1.1  ศึกษาสำรวจชุมชนโดยละเอียดเพื่อจัดทำฐานข้อมูลชุมชน  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลประชากรจำแนกตามตามอายุเพศ  อาชีพ ฯลฯ  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางภุมิศาสตร์  ประวัติชุมชน  ข้อมูลด้านอาชีพ  รายได้  ข้อมูลทางสังคม  ประเพณีวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                1.2  จัดทำเวทีประชาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานต่าง  ๆ  เพื่อร่วมกันจัดทำแผนชุมชน  ที่ระบุความต้องการในการพัฒนาชุมชนความต้องการการเรียนรู้  หรือการศึกษาต่อ ฯลฯ  ของประชาชนในชุมชน

               1.3  จัดทำโครงการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มาจากแผนชุมชนเสนอต่อศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเพื่อขอรับการสนับสนุน  และประสาน       ขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย

               1.4  ประสานงานแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย  องค์กรปรครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนอาสาสมัครต่าง ๆ  เพื่อร่วมจัดกิจกรรมการศึกษา ตามอัธยาศัยของชุมชนที่รับผิดชอบ

2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ  กศน.  ตำบล  โดยจำแนกกิจกรรมการเรียนการสอน  ดังนี้

               2.1  การส่งเสริมการรู้หนังสือ

               2.2  การจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                2.3  การจัดการศึกษาต่อเนื่อง  หลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาอาชีพ (วิชาทำมาหากิน)        การพัฒนาทักษะชีวิตและการพัฒนาสังคมและชุมชน

               2.4  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

                2.5  การจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หรือการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

ทั้งนี้ครู  กศน.  ตำบลจะมีบทบาทหลักเป็นผู้อำนวยความสะดวก   (Facilitater)  ให้กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการได้รับประสบการณ์การเรียนรู้  โดยมีกระบวนการทำงาน  คือ

                 1)  วางแผนการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน  ในแต่ละกิจกรรม/หลักสูตรเกี่ยวกับวิธีเรียน  เวลาเรียน  การใช้สื่อหรือแบบเรียน  และการวัดผลประเมินผล

                 2)  ประสานงานเพื่อจัดหาวิทยากร  หรือผู้สอนในแต่ละรายวิชาหรือแต่ละหลักสูตรร่วมกับ  กศน.ตำบล  และจัดส่งผู้เรียนไปเรียนรู้ตามแผนที่วางไว้

                 3)  ให้คำปรึกษาแนะนำและเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้เรียนรุ้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งคอยช่วยแก้ไขปัญหาในการเรียนและการสอนตลอด  หลักสูตร

                 4)  ประสานงานกับ กศน.อำเภอ เพื่อจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร

                 5)  ประสานงานกับ กศน.  อำเภอ เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลในแต่ละหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

               6)  สรุปผลและรายงานผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้ต่อ  กศน.อำเภอ

3.  การให้บริการการเรียนรู้ใน กศน.ตำบล โดยเฉพาะกิจกรรมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชนศูนย์บริการชุมชนซึ่งนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เช่น

               3.1  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  และมุมห้องสมุดชุมชน

               3.2  การให้บริการสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ  เช่น  โทรทัศน์  วีดีทัศน์  รายการวิทยุเพื่อการศึกษา

               3.3  การประสานงานสนับสนุนศูนย์ซ่มสร้างเพื่อชุมชน  (Fit it Center)  หรือช่างชนบท

4.  การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน  ทั้งด้านสังคม  วัฒนธรรม  ประเพณี  รวมทั้งสนับสนุนการใช้บริการของประชาชนในชุมชน  เพื่อเป็นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในชุมชน  รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมขององค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐอื่นและส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มหรือชมรมในชุมชน  เช่น  กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มเยาวชน  ชมรมผู้สูงอายุ  ชมรมคุ้มครองผุ้บริโภค สภาเด็กและเยาวชน และองค์กรนักศึกษา  กศน.  เป็นต้น

 

 

5.  การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน  โดยการประสานขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย องค์กรชุมชนผู้รู้  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อร่วมเป็นอาสาสมัคร  กศน.  อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน  เป็นต้น

 เข้าชม : 994
 
 
กศน.ตำบลลำลูกบัว
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม 
ตำบลสามง่าม  อำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม  73150
  

โทรสาร 034-381998
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี