[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ประวัติกศน.ตำบลบางภาษี


กศน.ตำบลบางภาษี เดิมเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางภาษีใช้อาคารของโรงเรียนวัดรางกำหยาด ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางภาษี ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2552 สำนักงาน กศน.ได้มีนโยบายให้ กศน. อำเภอดำเนินการปรับศูนย์การเรียนชุมชนเป็น กศน.ตำบลบางภาษี และมีพิธีเปิด กศน. ตำบลเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ปัจจุบัน กศน.ตำบลบางภาษี ย้ายมาตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน โดยใช้ อาคาร อบต.หลังเก่าในการจัดการเรียนการสอน

พันธกิจ กศน.ตำบลบางภาษี

1. พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีคุณภาพการสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกันสังคมประชาคมอาเซียน

2. ส่งเสริมการสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลายให้กับประชาชน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

5. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความพร้อมในการให้บริการด้านการศึกษาตลอดชีวิต

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสู่ประชาคมอาเซียน

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

8.พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับระบบหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 

พันธกิจ
                1. สถานศึกษามีหลักสูตรที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน

2. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ

3. ผู้เรียน ผู้รับบริการได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและมีคุณภาพ

4. ผู้เรียน ผู้รับบริการมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน อย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ผู้เรียนผู้รับบริการสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. หน่วยงานใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการบริหารจัดการและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

8. หน่วยงานมีระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา

          


 
เข้าชม : 1529
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
444 หมู่ 8 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  73130
  

โทรสาร 034-301508 , 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี