[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ประวัติ กศน.ตำบลบางระกำ

 ประวัติความเป็นมา

          ความเป็นมาของ กศน.ตำบลบางระกำ
          การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(ผศ. 2552: 2561) ได้ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งนั้นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการเพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาห ไห้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ "คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ"
          กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้ง กศนตำบลขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับประชาชนเพื่อประชาชนได้ใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
          กศน.ตำบลบางระกำ เดิมจัดตั้งป็นศูนย์การเรียนชุมชตำบลบางระกำ ครั้งแรกได้จัดการเรียนการสอน การพบกลุ่ม ณ ศาลาการเปรียญวัดสุขวัฒนารามชั้นบน) เมื่อวันที่ กันยายน 2552 สำนักงาน กศน. ได้มีนโยบายให้ กศน.อำเภอดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนของแต่ละตำบลเป็น กศน ตำบล โดย ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบางระกำ และได้รับความอนุเคราะห์จาก
วัดสุขวัฒนาราม ให้ใช้บริเวณบ้านของมัคทายก ที่ได้บริจาคให้วัดเป็นสถานที่ในการจัดตั้งเป็น กศน.ตำบล ในปัจจุบัน โดยมี นายธนภัทร  โฉมวัฒนาเป็นครู กศน.ตำบล
เข้าชม : 1475
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
   กศน.ตำบลบางระกำ  หมู่ 8 ตำบลบางระกำ อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73130
  
โทร 034-301508
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี