[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

ลักษณะที่ตั้ง

สภาพทั่วไป

พื้นที่

    ตำบลบางระกำ มีพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด 18,750 ไร่ รวม 30 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขต

ทิศเหนือ            ติดต่อกับ ตำบลลำพญา ตำบลคลองนกกระทุง ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน

ทิศใต้                 ติดต่อกับ ตำบลบางแก้วฟ้า ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ ตำบลนราภิรมย์ และตำบลคลองโยง อำภอพุทธมณฑล

ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ ตำบลบ้านหลวง ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม

ตำบลบางระกำ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่วการอำเภอบางเลน ซึ่งมีระยะทางห่างจากที่ว่าการ

อำเภอบางเลนประมาณ 17 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 25 นาท

ภูมิประเทศ

เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำท่จีนไหลผ่าน แบ่งเป็นสองฝั่ง คือ ฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออก พื้นที่ เข้าชม : 613
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
   กศน.ตำบลบางระกำ  หมู่ 8 ตำบลบางระกำ อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73130
  
โทร 034-301508
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี