[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 วิสัยทัศน์ (vision)

ประชาชนในพื้นที่ตำบลนิลเพชร ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการพัฒนาแหล่งเรียนรู้    ที่มีคุณภาพ สู่วิถีชีวิตพอเพียง

อัตลักษณ์
ใฝ่เรียนรู้ ”

เอกลักษณ์
 แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ”

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษา

    ตามอัธยาศัย  (40)

2. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความพร้อมในการให้บริการด้านการศึกษาตลอดชีวิต (20)

3. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการการประกันคุณภาพภายใน (15)

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (10)

5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ (10)

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการจัดการศึกษานอกระบบและ

    การศึกษาตามอัธยาศัย (5)เข้าชม : 503
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 444 หมู่ 8 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  73130
  

โทรสาร 034-301508  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี