[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 
 วิสัยทัศน์

กศน.ตำบลนราภิรมย์ จัดการศึกษาและพัฒนากศน.ตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

ปรัชญา

ปรัชญาคิดเป็นและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์สถานศึกษา

กศน. ตำบลนราภิรมย์ จัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับคนไทยสำหรับภาคเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  การท่องเที่ยว”

เอกลักษณ์

แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ”

 

พันธกิจ

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสร้างสังคมแห่งการ เรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

2. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบ

4. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมเข้าชม : 716
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 444 หมู่ 8 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  73130

โทรสาร 034-301508
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี