[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ประวัติกศน.ตำบลลำพญา

 ความเป็นมาของ กศน.ตำบลลำพญา

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ได้ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการเพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้ง กศน.ตำบล ขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับประชาชนเพื่อประชาชนได้ใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้

          เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554  ก่อนน้ำท่วมครั้งใหญ่ได้เพียง 2 วัน กศน.ตำบลลำพญา ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบลลำพญา ขึ้น เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2554 และได้ประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการขออนุญาตใช้สถานที่ สำนักงาน อบต.ลำพญา (หลังเดิม) ที่ว่างอยู่เนื่องจาก อบต.ลำพญา ได้สร้างอาคารหลังใหม่ และอาคารหลังเดิมก็ยังว่าอยู่ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาขอใช้สถานที่ดังกล่าว นายณรงค์ศักดิ์  เลิศสิทธิพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาให้กับพ่อ แม่ พี่น้อง ชาวตำบลลำพญา ได้มีมติในที่ประชุมอนุญาตให้ใช้ อาคารหลังดังกล่าวเป็นสถานที่จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน (การศึกษานอกโรงเรียน) และกิจกรรมอื่นๆ ตามความต้องการของชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง  ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่าง กศน.อำเภอบางเลน โดยนางพิณัชกุญ  ศักดิ์วิโรจน์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางเลน กับ นายณรงค์ศักดิ์  เลิศสิทธิพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา และคณะกรรมการ กศน.ตำบล ร่วมเป็นศักขีพยาน   ทั้งสองฝ่าย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลอนุญาตให้อาคารสถานที่ และยังได้รับการสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ทุกเดือนให้กับ กศน.ตำบลลำพญา หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วม ปี 2554 ผ่านไป กศน.ตำบล   ลำพญา ได้ทำการย้ายศูนย์การเรียนชุมชนตำบลลำพญา มาอยู่ที่อาคารสำนักงาน อบต.ลำพญา (หลังเดิม) และจัดทำเป็นศูนย์การเรียนชุมชน กศน.ตำบลลำพญา ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 11  ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ติดกับวัดเวฬุวนาราม (หลวงพ่อสำเนียง  อยู่สถาพร) ครูและนักศึกษา กศน.ตำบลลำพญา   ได้ร่วมกันพัฒนา กศน.ตำบลลำพญา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตจนถึงปัจจุบัน
เข้าชม : 1445
 
 

ศกร.ตำบลลำพญา  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 79 หมู่ 11 ตำบลลำพญา  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  73130  

โทรสาร 092 - 6576213  

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี