[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 "การศึกษาขั้นพื้นฐาน"

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ

   ๑.๑  จัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบตั้งแต่ประถมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                 ๑)  พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำสาระการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวม  และสร้างเสริมสมรรถนะการประกอบอาชีพทีี่สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคง
                 ๒)  ดำเนินการให้ผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษขั้นพื้นฐานได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อตำราเรียน  ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึง  เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
                 ๓)  จัดหาตำแราเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพตามที่สำนักงาน  กศน. ให้การรับรองคุณภาพให้ทันต่อความต้องการของผู้เรียนพร้อมทั้งจัดให้มีระบบหมุนเวียนตำราเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้บริการตำราเรียนอย่างเท่าเทียมกัน
                 ๔)  ขยายการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพให้กับประชากรวัยแรงงานที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียน  โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ  ด้วยวิธีเรียนที่หลากหลาย
                 ๕)  ส่งเสริม  สนับสนุน  และเร่งรัด  ให้กศน. อำเภอทุกแห่งดำเนินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  รวมทั้งผลการเรียอย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับหลักสูตร  เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนอย่างกว้างขวาง 
                 ๖)  พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา  กศน.  ให้มีความครบถ้วน  ถูกต้อง  ทันสมัย  และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ  สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
                ๗)  จัดให้มีวิธีการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้  รวมทั้งสามารถพัฒนาทักษะเกี่ยวกับสาระและวิธีการเรียนรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                ๘)  พัฒนาระบบการประเมิณเพื่อเทียบระดับการศึกษาที่มีความโปร่งใส  ยุติธรรม  ตรวจสอบได้  มีมาตรฐานตามที่กำหนด  และสามรถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ๑.๒  การส่งเสริมการเรียนรู้ 
                 ๑)  พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลางให้มีความครบถ้วน  ถูกต้อง ทันสมัย  และเป็นระบบเดียวกัน
                 ๒)  พัฒนาหลักสูตร  สื่อ  แบบเรียน  เครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการดำเนินงานการส่งเสริมการรู้หนังสือที่สอดคล้องกับสภาพของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
                 ๓)  พัฒนาครู  กศน. และภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัด  ให้มีความรู้  ความสามารถและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม้รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ
                 ๔)  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ  การคงสภาพการรรู้หนังสือ  การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือ  และการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้อยางต่อเนื่องตลอดชีวิตของประชาชน
                 ๕)  พัฒนาระบบการประเมินผลระดับการรู้หนังสือให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล
เข้าชม : 1485
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 51 หมู่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73110
 

โทรสาร 034-225195 , 034-225196 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี