[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ปรัชญา  เรียนรู้ตลอดชีวิต  คิดเป็น  เน้นพอเพียง

 

วิสัยทัศน์

                   ภายในปี 2565 ผู้เรียน และผู้รับบริการของ กศน. อำเภอสามพราน ได้รับบริการการศึกษาตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน สามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย      การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่าย ชุมชน เกิดสังคมแห่งเรียนรู้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน

 

อัตลักษณ์  

เรียนรู้ มีจิตอาสา

 

เอกลักษณ์

องค์กรแห่งการเรียนรู้

 

 

พันธกิจ

1.  จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้เรียน และผู้รับบริการ มีมาตรฐาน และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.  พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ทักษะในการออกแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.  พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม

5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ชุมขน

6.  ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่าย ชุมชน ร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

7.  รวบรวมองค์ความรู้ในท้องถิ่น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์

 

พันธกิจ

เป้าประสงค์

1.  จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้เรียน และผู้รับบริการ มีมาตรฐาน และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.  ผู้เรียนและผู้รับบริการมีความรู้ ทักษะ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด

2.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.  ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ กระบวนการคิด และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

3.  พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ทักษะในการออกแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.  ครูผู้สอนมีความรู้ ทักษะในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ

4.  ครูผู้สอนมีความรู้ ทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ

4.  พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม

5.  หลักสูตรการจัดการศึกษามีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม

5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ชุมขน

6.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

6.  ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่าย ชุมชน ร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

7.  ภาคีเครือข่าย ชุมชน ร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

7.  รวบรวมองค์ความรู้ในท้องถิ่น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน

8.  สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์

1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2.  พัฒนาบุคลากร

3.  การบริหารจัดการ

โดยในแต่ละกลยุทธ์ได้กำหนดวัตถุประสงค์กลยุทธ์ไว้


เข้าชม : 760
 
 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 8 หมู่ 5 ตำบลบางกระทึก อำเภานอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73120

โทรศัพท์ 0811958860  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี