[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต    

          เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความรู้ความสามารถของบุคคล  เพื่อให้สามารถจัดการกับตนเองและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความสุขตามสภาพ และความสงบสุข ความปลอดภัยในสังคม การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต       เป็นการให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนให้มีความรู้ เจตคติและทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข กระบวนการจัดกิจกรรมทักษะชีวิต     เป็นการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   โดยให้กลุ่มเป้าหมายให้ฝึกคิด   วิเคราะห์ เช่น   การให้ชุมชนร่วมคิด เพื่อกำหนดเป็นเนื้อหาที่จะนำมาพัฒนาทักษะชีวิต เมื่อคิดแล้วต้องมีการฝึกปฏิบัติจริง   คือ   ลงมือทำ      เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่นำไปสู่การจำ หากทำแล้วประสบปัญหาต้องฝึกกระบวนการแก้ปัญหา ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เมื่อกลุ่มเป้าหมายผ่านกระบวนการ 4 ขั้น ดังกล่าว ก็จะสามารถพัฒนาทักษะชีวิตของตนเอง    ครอบครัวชุมชน   และสังคมได้ต่อไปเข้าชม : 871
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 51/2 หมู่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73210
  

โทรศัพท์ 034-225195 โทรสาร  034-225-196  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี