[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ประวัติกศน.ตำบลบางเตย

 

ชื่อ กศน. ตำบล   กศน. ตำบลบางเตย  (Bangtoei Sub-district Non-Formal and Informal Education Centre)

สังกัด                  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามพราน

                           สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

ที่ตั้ง/การติดต่อ 

 

            ตั้งอยู่ที่ อาคารผลิตน้ำดื่มกองทุนหมู่บ้าน (หมู่ 1,2,3)  หมู่ที่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน

จ.นครปฐม  โทรศัพท์ 085  โทรสาร  ….…-……. 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : noon.nfe@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/กศนตำบลบางเตย-161522473967308/

Website : http://nkp.nfe.go.th/7306/

 

ที่ตั้งอาณาเขต

          สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลบางเตยเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน  และมีลำคลองสาธารณะและคลองขุดเองต่างๆ เป็นคลองซอยลักษณะคล้ายคลองชลประทาน  มีน้ำใช้ตลอดปี  พื้นดินเป็นดินเหนียวที่ตกตะกอน  มีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะต่อการปลูกพืชโดยเฉพาะพืชสวนและไม้ผลต่างๆ  ได้แก่ ส้มโอ หมาก มะม่วง มะพร้าวน้ำหอม เป็นต้น  รวมทั้งพื้นที่บางส่วนในหมู่ที่ 1และหมู่ที่ 2 มีการทำนาข้าว นาผักกะเฉด และเลี้ยงปลาน้ำจืดบางส่วน   พื้นดินเป็นดินเหนียวที่มีองค์ประกอบของดินอยู่ในกลุ่มดินที่ 8 และ 8/2 ซึ่งประกอบด้วยดินชุดบางเลนที่ตกตะกอนทับถมผิวดิน  ดินชุดบางกอกและดินชุดธนบุรี  สภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดูกาลคือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม-มกราคม  และฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในรอบ 6 ปี ประมาณ 983 มิลลิเมตร/6 ปี  โดยมีการกระจายตัวของปริมาณน้ำฝนมากกว่า 130 มิลลิเมตร อยู่ 3 เดือน คือช่วงเดือนพฤษภาคม , กันยายน และตุลาคม  เดือนที่ฝนตกหนักมากที่สุด คือเดือนกันยายน

ที่ตั้ง       อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอสามพรานประมาณ  16  กิโลเมตร   มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง  ดังนี้

ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ         ตำบลศาลายา

ทิศใต้                       ติดต่อกับ         ตำบลไร่ขิง

ทิศตะวันออก              ติดต่อกับ         ตำบลบางเตย

ทิศตะวันตก                ติดต่อกับ         ตำบลทรงคะนอง

มีแม่น้ำท่าจีนกั้นระหว่างหมู่ที่ 1, 2   กับหมู่ที่ 3, 4, 5, 6 และ 7

 

 

 

เนื้อที่    มีพื้นที่  10.725  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  6,703.125 ไร่

 

 

การเมืองการปกครอง

 

 

 

 

            แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน    (เต็มทั้งหมู่บ้าน)

 

 

                     1.  หมู่ที่  1       บ้านคลองสามบาท

 

                     2.  หมู่ที่  2        บ้านคอราง

                     3.  หมู่ที่  3       บ้านคลองหลวง

                     4.  หมู่ที่  4        บ้านบางเตย

                     5.  หมู่ที่  5        บ้านคลองโพธิ์

                     6.  หมู่ที่  6        บ้านคลองดงตาล(บ้านบางเตย)

                     7.  หมู่ที่  7        บ้านคลองผีเสื้อ

 

 

 

ประวัติความเป็นมา

 

 

       กศน.ตำบลบางเตย เป็นหน่วยงานในสังกัด กศน.อำเภอสามพราน มีฐานะเป็นหน่วยจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน  และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน

          เพื่อให้การดำเนินงานและการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนชุมชนได้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ที่พลาดโอกาสและด้วยโอกาสทางการศึกษา  จึงจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบางเตย จึงจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบางเตย ตั้งอยู่ที่ อาคารผลิตน้ำดื่มกองทุนหมู่บ้าน (หมู่1,2,3) หมู่ที่ 2  ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 

    ด้วยมติคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2(พ.ศ.2552-2561) มติมอบหมายให้สำนักงาน กศน.ปรับบทบาทศูนย์การเรียนชุมชนที่มีความพร้อมเป็น กศน.ตำบลเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่คุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ประชาชนในชุมชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามพรานจังปรับเปลี่ยนศูนย์การเรียนชุมชนให้เป็น กศน.ตำบลบางเตย ตั้งแต่ วันที่  17 กันยายน  พ.ศ.2553 
เข้าชม : 1807
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 51/2 หมู่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73210
  

โทรศัพท์ 034-225195 โทรสาร  034-225-196  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี