[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ประวัติกศน.ตำบลสามพราน

ศกร ตำบลสามพราน ตั้งอยู่ที่ องค์การบริการส่วนตำบลสามพราน หมู่ที่ 6 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  โดย กศน. ตำบลสามพราน  ได้รับอนุเคราะห์สถานที่ในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน และสถานที่จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่วัดดงเกตุกศน.ตำบลสามพราน สำนักงานตั้งอยู่กลุ่มปุ๋ยชีวภาพเกาะดงเกตุ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสามพราน ประมาณ 3 กิโลเมตร ก่อตั้งครั้งแรก เมื่อปี พ..2552 ในรูปแบบของศูนย์ชุมชนวัดดงเกตุ และย้ายมาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน จนถึงปัจจุบัน โดยมีนายวรพจน์ ศรีเพ็ชร์ธาราพันธ์ หัวหน้ากศน.ตำบลสามพราน เป็นผู้รับผิดชอบการจัดกระบวนการเรียนด้านการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาเพื่อทักษะชีวิตและการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของอำเภอสามพราน ให้กับประชาชนตำบลสามพรานและตำบลใกล้เคียงเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่พลาดโอกาสและด้อยโอกาสทางการศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ประชาชนในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

                        Samphran Sub-district Learning Encouragement Centre

สังกัด                    ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามพราน

                           สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครปฐม

         กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ตั้ง/การติดต่อ           เลขที่ - หมู่ที่ 6 ถนน -
                              ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73110 โทรศัพท์  089-9145137  โทรสาร  -

                              ละติจูด 13.711394   ลองติจูด 100.222541
                              ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :  s068000242w@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/samphannfe/

Website : http://nkp.nfe.go.th/730610/

Tiktok.com : @woraphot.nfe

 line official : @261ygdfz                                

Youtube.Channel : @user-kk3kt2tp3q

Instagram : worapot75

  ที่ตั้งอาณาเขต

          ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

ที่ตั้ง

          ตำบลสามพรานตั้งอยู่ทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอสามพราน เฉพาะ หมู่ที่ 2 , 3 , 4 , 5 , 6  และ9   โดยมีแม่น้ำกั้นอยู่  และบางส่วนคือหมู่ที่ 1 อยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอสามพราน โดยหมู่ที่ 7 และ 8 อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสามพราน เนื้อที่ ประมาณ  8,506  ไร่  ( 13.76  ตารางกิโลเมตร )

 

เขตการปกครอง

          ตามที่ได้มีประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537   ในราชกิจานุเบกษา ให้สภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมถึงเงินอุดหนุน  3 ปี    ย้อนหลังติดต่อกันไม่ต่ำกว่าปีละ  150,000  บาทได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น เรียกว่า องค์การบริหารส่วนตำบล โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ได้รับการยกฐานะจาก สภาตำบล เป็น องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่  31  มีนาคม  2539   แบ่งเขตการปกครองตาม พรบ. ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457  จำนวนหมู่บ้าน  9  หมู่บ้าน  ดังนี้

      จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน  มี 7  หมู่บ้าน  ได้แก่

                    หมู่ที่  1   บ้าน สวนหลวง

                    หมู่ที่  2  บ้านหงษ์

                    หมู่ที่  3  บ้านศรีษะย่าน

                    หมู่ที่  4   บ้านดงเกตุ

                    หมู่ที่  5  บ้านโรงหีบ

                    หมู่ที่  6  บ้านหีบหิน

                    หมู่ที่  9  บ้านคลองแค

     จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลสามพราน มี 2 หมู่บ้าน  ได้แก่         

                   หมู่ที่  7  บ้านคลองนายหมก

                   หมู่ที่  8  บ้านสามพราน  

 1.1.4 อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ           ติดกับตำบลยายชา,ท่าตลาด อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

 ทิศใต้              ติดกับตำบลบ้านใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

ทิศตะวันออก      ติดกับตำบลท่าข้าม  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

ทิศตะวันตก        ติดกับตำบลบางช้าง,คลองใหม่  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

1.1.5 ลักษณะทางกายภาพ

                                      1) สภาพภูมิประเทศ

โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน ( นครชัยศรี ) ไหลผ่านตอนกลางของตำบลและมีคลองซอยต่าง ๆ แยกจากแม่น้ำท่าจีนเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมของตำบล

 

                                       2) สภาพภูมิอากาศ

                   1.1.6 สภาพโครงสร้างพื้นฐาน

1) ด้านไฟฟ้า

2) ด้านประปา

3) ด้านการสื่อสาร

1.1.7 การคมนาคม

ตำบลสามพราน มีเส้นทางคมนาคมติดต่อทางน้ำและทางบก  โดยมีถนน  จำนวน  27  สาย    และแขวงการทางสมุทรสาคร  ได้ถ่ายโอนถนนสามพราน (ทางหลวงหมายเลข  3098  เดิม)  ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นถนนศรียานนท์   ให้อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลส่วนถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางสมุทรสาคร   จำนวน   2  สาย   คือ   ถนนสายพุทธมณฑลสาย  7  เริ่มจากแยกถนนเพชรเกษม ถึง สุดเขตเทศบาล และถนนเพชรเกษมช่วงสะพานโพธิ์แก้ว ถึงแยกคลองใหม่   ถนนส่วนใหญ่ของเทศบาลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ถนนลาดยาง  และถนนลูกรัง   ซึ่งถนนที่เป็นลูกรัง  หรือถนนผิวหินคลุก  ซึ่งเป็นถนนลักษณะนี้มีจำนวนน้อยและเป็นถนนที่เป็นทางเข้าออกของชุมชนเท่านั้น  จะเกิดปัญหาฝุ่นละอองในฤดูแล้ง และปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน  โดยเทศบาลจะดำเนินการก่อสร้างถนน  ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  และถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตให้หมดในอนาคต

 เข้าชม : 1809
 
 
ศกร.ตำบลสามพราน หมู่ที่6 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรสาร 061-217-9889
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี