[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ปรัชญา
เรียนรู้ตลอดชีวิต อยู่อย่างพอเพียง มีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21

วิสัยทัศน์

            ภายในปี 2570 ผู้เรียนและผู้รับบริการของ ศกร. ตำบลสามพราน ได้รับโอกาสการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมสามารถดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็น เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน

อัตลักษณ์

เรียนรู้ มีทักษะ และมีจิตอาสา

     เรียนรู้ คือ ผู้เรียนและผู้รับบริการสามารถและแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตได้ด้วยตนเอง ผ่านช่องทางต่าง ๆ

       มีทักษะ คือ ผู้เรียนและผู้รับบริการมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21

 

     มีจิตอาสา คือ ผู้เรียนและผู้รับบริการช่วยเหลือสถานศึกษา ชุมชน สังคม โดยไม่หวังผลตอบแท

เอกลักษณ์

องค์กรแห่งการเรียนรู้

 

             องค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง สถานศึกษา ภาคีเครือข่าย รวมรวมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

พันธกิจ

1.  จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้เรียน และผู้รับบริการ มีมาตรฐานสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะจำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.  พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นในการออกแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก  ในศตวรรษที่ 21

3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ชุมขน

 

4.  ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่าย ชุมชน ร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าชม : 716
 
 
ศกร.ตำบลสามพราน หมู่ที่6 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรสาร 061-217-9889
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี